AtoB forløb for målgruppen

Ydelser & forløb

AtoB tilbyder forskellige forløb, alle med det til fælles, at de er skræddersyet til vores specifikke målgruppe og tilrettelægges som helhedsindsatser.
Alle forløb varetages af vores specialiserede team, hvor alle medarbejdere har en relevant uddannelse.
Vi arbejder ud fra vores metode med en erfarings- og vidensbaseret tilgang til unge med autisme, traumer, nedsat kravkapacitet og andre belastningsreaktioner.
For at sikre det miljø. som vores målgruppe udvikler sig i, er AtoB et lille sted med en mindre gruppe af unge.
AtoB indskriver ikke unge, der har kontinuerligt udadreagerende adfærd, da det ikke er foreneligt med vores målgruppe.

AtoB tilbyder følgende forskellige ydelser og forløb

 • atob stu forløb

  STU særlig tilrettelagt uddannelse

  AtoB tilbyder STU forløb efter lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.
  Vores målgruppe kommer med flere mislykkede skoleforløb bag sig, skolevægring, angst og nedsat kravkapacitet samt manglende erfaring med skolegang, efter mange års skolefravær.
  Vi er specialiserede i at få disse unge til trives og få succesoplevelser med både undervisning og oparbejdelse af strategier til at færdes, og trives, i et socialt ungemiljø.
  Målet med vores STU er, at den unge udvikler sig socialt, personligt og fagligt med fokus på et så selvstændigt voksenliv som muligt. .
  Den unges progression og funktionsniveau dokumenteres skriftligt til kommunen og en afsluttende funktionsbeskrivelse ift. den unges ønsker og fremtidsmuligheder.
  STU bevilliges efter bekendtgørelsen om Særlig tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov.

 • cropped-70favicon.png

  Parat til STU

  Mange unge har brug for et forberedende forløb for at blive klar til at få fuldt udbytte af deres STU. Det er eksempelvis unge, der lever i isolation og/eller bliver ekstremt udtrættet af få sansestimuli, og derfor ikke kan imødekomme et fast skema flere dage om ugen.
  Disse unge profiterer af, at den første kontakt etableres i selve hjemmet, hvor der i stedet for forventning om at skulle præstere på en STU, er fokus på en tryg og bæredygtig relation til 2 primære medarbejdere. De 2 medarbejdere følger den unge tæt og arbejder med at stabilisere den unges funktionsniveau via en psykoedukativ indsats.
  Et led i det forberedende forløb er at bygge bro til AtoB, hvor den unge træner de tillærte strategier, oparbejder mødestabilitet og arbejder med at automatisere de tillærte selvbeskyttelses- og mestringsstartegier. Derudover er undervisningsparathed et tema, der kan arbejdes med, så den unge kan indgå i mindre undervisningsrammer i en STU.
  Når den unge er parat til en STU, vil AtoB kunne tilbyde STU med de samme primære medarbejdere, så den unge undgår endnu et miljø- og primærskifte. Der er naturligvis også mulighed for at brobygge til et STU forløb på anden egnet STU institution.

 • atob stu forløb

  Indsats i hjemmet ved massive isolationsproblematikker

  Vi tilbyder helhedsindsats i hjemmet for unge, der lever i isolation.
  Forløbet er individuelt tilrettelagt til unge, der har massive belastningsreaktioner og derfor er endt i isolation i hjemmet. Disse unge har brug for en intensiv indsats i hjemmet for at deres funktionsniveau bliver stabiliseret, så vi sammen med dem kan begynde at arbejde med hensigtsmæssige selvbeskyttelses- og mestringsstrategier for at kunne genoptage en hverdag udenfor hjemmet.
  Når den unge er parat til at forlade hjemmet, vil indsatsen fortsætte i det mindre ungdomsmiljø på AtoB, hvor den unge kan træne sociale strategier for med tiden at kunne påbegynde STU eller andre forløb målrettet et selvstændigt voksenliv.
  Forløbet vil være tilrettelagt som en helhedsindsats, hvor familie- og forældrerådgivning er en del af indsatsen.
  * Indsats i hjemmet bevilliges ofte efter servicelovens §85

 • atob stu forløb

  Beskæftigelsesrettede forløb

  AtoB tilbyder afklarende forløb for unge i målgruppen. Her er fokus på at stabilisere den unge, så der kan laves en realistisk vurdering af den unges muligheder og ressourcer kombineret med den unges ønsker i forbindelse med uddannelse og beskæftigelse.
  Forløbet er tilrettelagt med faste primære, der etablerer en tryg og stabil relation til den unge. Forløbet indeholder psykoedukative forløb, social træning og evt. undervisning og praktikforløb på egnede virksomheder, som AtoB etablerer kontakten til. .
  Forløbet følges op med skriftlig redegørelse og afklaring samt dialog med kommunen ift. den unges muligheder for beskæftigelse og/eller uddannelse.
  * Et afklarende forløb bevilliges som regel efter LAB loven §90 og 91 ift. vejledning og opkvalificering.

 • atob stu forløb

  Mentor i egen bolig

  AtoB tilbyder mentorstøtte til unge, der har brug for støtte i egen bolig eller som særlig støtte på et botilbud.
  Mentorstøtten består af få primære medarbejdere, der via en tryg og bæredygtig relation støtter den unge i almen livsførelse. Det kan både være som hjælp til samarbejde med kommune, fastholdelse på arbejdsplads- eller uddannelsessted, social træning og almen lisførelse i egen bolig.
  *Mentorstøtte bevilliges efter servicelovens §85.

 • cropped-70favicon.png

  Rådgivning og samtalegrupper for unge

  Samtaler og undervisning kan hjælpe den unge til at opnå øget selvforståelse ift. livet med en diagnose, mestringsstrategier og erfaringer til at blive parat til at træde ind i nye areaner og opnå større trivsel.
  Forløbet foregår til en start enkelvis og sidenhen i små grupper, hvor de unge i et trygt rum støttes i at opnå erfaringer og automatisere sine strategier i et mindre socialt fællesskab.
  *Samtaleforløb bevilliges som regel efter LAB-lovens §90 og §91.

 • cropped-70favicon.png

  Forældre- og familierådgivning

  Forældre til børn i massiv mistrivsel er som regel nedslidte efter mange års bekymring, sorg og frustration over fejlslåede forløb. Vi tilbyder forældre- og familierådgivning med udgangspunkt i konkret viden om kompleksiteten ved autisme, traumer og belastningsreaktioner. Vi arbejder med at give sparring og brugbare værktøjer samt indsigt i diagnoser og belastningsreaktioner, som forældre kan omsætte i dagligdagen. Samtidig tilbyder vi et fortroligt rum, hvor forældre kan dele tanker og modtage sparring på det, der er svært.
  Vi har dertil løbende forældrearrangementer med oplæg, inspiration og netværk med andre forældre.

 • AtoB arbejder med kvalitetssikring og gennemsigtighed i vores ydelser og indsats. Det betyder bl.a. at alt personale er relevant uddannet og løbende opkvalificeres ift. nyeste viden og erfaring på området. Derudover leverer vi hver måned skriftlig dokumentation ift. den unges progression og aktuelle funktionsniveau.

Visitation

Er der tvivl om, hvilket forløb, paragraffer og indsats, der er den rette, står vi klar til at rådgive på baggrund af vores erfaring og viden om målgruppen.  
Både sagsbehandlere, forældre og unge samt andre aktører, er altid velkommen på et besøg hos AtoB, inden de beslutter, om AtoB er det rigtige sted for dem. På samme måde vurderer vi fra AtoB’s side, om vier det rette match for at sikre den unges trivsel og udvikling. I de tilfælde, hvor vi ikke vurderer, at en ung vil have gavn af AtoB, hjælper vi jer videre til det rigtige sted. 

Kontakt for visitation

 • Daglig leder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • lli@atob-cph.dk
 • AtoB | Frederiksberg Alle 104 | 1820 Frederiksberg C

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information eller for et besøg på AtoB.