STU
Der giver mening

AtoB er specialiseret i målrettede STU-forløb for normalt- til højtbegavede unge med autisme og belastningsreaktioner så som angst, skolefravær og isolation samt nedsat kravkapacitet. 
Miljøet er trygt og roligt i en hverdag med op til 18 elever.

STU med mulighed for 1:1 støtte

Eleverne hos os er yderst sårbare overfor belastninger og har et meget svingende trivsels- og funktionsniveau. Dertil kommer en lav kapacitet i forhold til krav, forventninger og sansestimuli. En del af kompleksiteten i forhold til at finde en holdbar indsats er, at disse elever besidder store ressourcer, men samtidig har behov for en massiv og indgribende indsats, da deres kognitive evner ikke matcher deres handlingskompetence. AtoB er specialiseret i viden om netop disse unge og deres behov for fleksibilitet og hvordan, de optimale læringsrammer skabes, så eleven får adgang til egne ressourcer og kompetencer. En STU ved AtoB kan foregå som en vekselvirkning med besøg i hjemmet og på AtoB i et trygt miljø med andre unge.

5 trin i en meningsfuld STU

Tryghed er altafgørende for, at eleverne på AtoB kan lære og udvikle sig. Vi starter altid med, at eleven bliver tilknyttet primære kontaktpersoner, som følger eleven gennem tiden på AtoB. De primære støtter eleven i at være på AtoB og hjælper eleven med at træne hensigtsmæssige mestringsstrategier.  De primære hjælper eleven med at sætte ord på det, der kan være svært eller bekymre. 

Vi tror på, at fællesskaber heler. For eleverne på AtoB gælder det, at de kommer med negative erfaringer fra tidligere fællesskaber og skoleliv. De er som regel utrænede i at indgå i fællesskaber og ofte mangler de mestringsstrategierne til at håndtere det, der udfordrer. På AtoB støttes eleverne ind i et fællesskab med andre elever, hvor de i trygge rammer og med støtte fra deres primære får et trygt miljø til at øve de tillærte strategier og høste erfaringer, som de kan overføre til andre arenaer. 

Negative erfaringer fra tidligere skoleforløb, angst og belastningsreaktioner betyder, at mange af vores elever ikke har haft overskud til at turde drømme eller til at tro på, at de besidder kompetencer og ressourcer. På AtoB er en del af en STU at arbejde med det, eleven drømmer om. I takt med at eleven bliver stabiliseret, trivslen øges og angst og stress mindskes, vil eleven få frigivet kapacitet til at kunne flere ting. Nogle elever vil selv begynde at italesætte de ting, der interesserer dem, mens andre skal have hjælp til at være undersøgende på det. 

Når eleven er parat, vil eleven blive eksponeret for undervisning og praktik. Nogle elever kommer med eksisterende interesser og styrker indenfor fag og beskæftigelsesområder, mens andre starter med at få kortlagt fagligt niveau. For mange af vores elever gælder det, at de har store faglige huller grundet manglende skolegang. Faglig undervisning og praktik handler dels om at tilegne sig konkrete kompetencer indenfor et fag eller fagområde, men i lige så høj grad handler det om at få positive erfaringer, som eleven kan erfaringsoverføre og bygge videre på. 

Formålet med de erfaringer og strategier, som eleven opøver og automatiserer via sin STU er at videreføre dem til nye arenaer. 
Som en del af den sidste tid på STU, begynder vi sammen med eleven og det øvrige netværk at brobygge til livet efter STU. Det kan eksempelvis være til beskæftigelse, egen bolig, fællesskaber, hvor eleven kan trives eller videre i et ressourceforløb. 
Vores vigtigste mål med eleven er, at overgangen fra STU og videre ud i et selvstændigt liv, bliver så positivt som muligt. Derfor har AtoB fokus på den gode overgang fra STU og videre ud i voksenlivet. 

Eksempler på indhold på AtoB

En STU på AtoB kan foregå som en vekselvirkning mellem fremmøde og besøg i hjemmet. Besøg i hjemmet er god løsning, når der ellers er risiko for aflysninger og frafald. Nogle elever kommer med interesser og drømme; andre skal have hjælp til at se forbi de aktuelle udfordringer og turde tænke i fremtidsmuligheder.
Vi går på opdagelse sammen med dig i, hvad din individuelle STU skal bruges på. Pejlemærkerne er din sociale, personlige og faglige udvikling. Det hele med udgangspunkt i en bæredygtig udvikling, der leder hen imod så selvstændigt et voksenliv som muligt. 

Social træning og kompetencer
De fleste elever på AtoB ønsker at være en del af et fællesskab, men mange har brug for at øve sig i trygge rammer. På AtoB støttes alle elever i at indgå i det sociale. Fællesskabet er funderet i et roligt og trygt miljø, hvor eleverne kan spejle sig i hinanden. Nogle deltager i alle fællesfag, og andre har brug for en langsom tilvænning og træne det i små bidder med deres primære, inden de er parat til fællesfag. Din træning i det sociale bliver individuelt tilrettelagt sammen med din primære, så det passer til dig.
I løbet af din STU vil du blive præsenteret for psykoedukation og selvforståelses-undervisning på små hold med andre elever.
Fagfaglige fag & eksamen
Hvis du ønsker at tage fag med henblik på eksamen, kan vi hjælpe dig med det, også selvom du evt. har faglige huller pga. skolefravær. Det gælder både ift. 9. eller 10.klasse og HF enkeltfag. Vi samarbejder med HF, KVUC og VUC, så du får en så tryg eksamen som muligt, der giver mod på mere.
Vi tilpasser undervisning til den enkelte og ofte er der andre ting end det fagfaglige, som eleven skal øve sig i at mestre, inden fokus er på fagfagligt indhold. For mange af vores elever gælder det, at selve undervisningsrammen reaktiverer negative erfaringer med tidligere skoleoplevelser, så bare det at holde en blyant eller sidde foran en tavle, kan vække stærkt ubehag og angst.
Fællesskabet på AtoB
Vi har årlige overnatningsture, aftenarrangementer som fx biografture og andre aktiviteter, som dels er hyggeligt samvær, men som vi også ser som en del af din sociale træning og eksponering. Du vil derfor blive støttet af din primære til deltagelse og medindflydelse på disse aktiviteter, og målet er altid, at det skal være en positiv oplevelse for dig.
Personlige fag og ønsker
Mange elever kommer med deres egne mål og ønsker. Det kan fx. være at få en servicehund, at lære japansk, fordybe sig i dyrehold eller noget fjerde, hvor det er et specifikt og individuelt ønske. Alle elever har mulighed for at have individuelt indhold i deres STU, og vi ser sammen med dig på, om der er indhold, som skal skræddersys helt efter dine ønsker og behov.
Selvstændighed
En STU leder hen imod et så selvstændigt voksenliv som muligt. Derfor er der mange af vores elever der bruger en del af deres STU på fx. at tage kørekort via os, at flytte hjemmefra med vores støtte eller lignende.
I din STU tid vil du også blive en del af faget ADL, hvor du har madlavning, lærer om budget og økonomi, kontakt til læge og offentlige instanser, selvtransport samt andre områder, der er en del af at klare sig selv i så høj en grad som muligt.
Fælles fag og aktiviteter
I løbet af din STU vil du blive en del af de fælles aktiviteter og fag. Fællesfag er på små hold, hvor du kan være støttet af din primære. Et fællesfag kan fx. være madlavning, medborgerskab, kreative fag som fx. keramik, gåture og bevægelse eller et museumsbesøg.
Fordi AtoB er et lille sted, vil aktiviteter og indhold altid blive afstemt til den aktuelle gruppe af elever. Det vil sige, at du vil have mulighed for, og blive støttet i, en høj grad af medindflydelse på, hvad der skal være af indhold, så det giver mening for dig og jer at deltage i.
Praktik og virksomhedsbesøg
Praktik er et mål i elevens STU og kan være alt fra at starte med 1/2 times virksomhedsbesøg til at have hele praktikforløb. Målet er, at eleven får positive erfaringer og opnår relevante kompetencer. En praktik på et gartneri kan fx. understøttes af fagfaglig undervisning i læren om planter. AtoB bygger bro til praktikstedet, så detaljer, der afgør et vellykket forløb, videreformidles. Det kan fx. være konkrete aftaler om arbejdsopgaver og struktur eller at eleven på forhånd ved, hvordan en frokostpause foregår. Vi samarbejder med erhvervsliv om relevante praktikmuligheder og mulig tilknytning efter STU.
Hjemmebesøg
Når du har 1:1 normering, giver det mulighed for, at en del af din STU kan være hjemme. Hjemmebesøg er et godt alternativ til aflysninger og hjemmebesøg kan være for dig, der ikke er parat til fremmøde til en start. Hvis du har meget vanskeligt ved at komme hjemmefra eller meget social angst, kan et Parat til STU forløb være en god start, så du ikke bruger STU tid, før du er klar til det optimale udbytte af din STU.

Transport mellem bopælen og AtoB

Befordring mellem hjem og uddannelsesinstitutionen bevilges vederlagsfrit efter Lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, såfremt den unge vurderes at have et befordringsbehov. Dette er en del af STU bekendtgørelsen, og det er din kommune, der træffer denne afgørelse.
På AtoB arbejder vi med transport i bil med din primære som en god løsning i de tilfælde, hvor der er risiko for fravær og frafald, hvis du skal transportere sig på egen hånd.
For dig, der er indskrevet med 1:1 normering, er denne transport som regel en del af dit forløb, indtil vi begynder at arbejde med selvtransport. Transporten er med din primære, som du er tryg ved. Den pædagogiske kørsel medvirker til at give overskud til at møde op og arbejde med de mestringsstrategier, som på sigt gør dig i stand til at indgå i sociale sammenhænge. I takt med at du øger dit handlerum, vil vi også arbejde med selvtransport, så du får flere muligheder.

Læring i et trygt og roligt miljø

Når du er parat til at komme på AtoB

AtoB holder til i en stor hjemligt indrettet lejlighed på Frederiksberg med udsigt til Frederiksberg Have.
Mange af vores unge har negative erfaringer med skoletilbud, og vi har gjort os umage med, at AtoB ikke minder om traditionel skole. Vores lokaler er indrettet med mulighed for at veksle mellem at blive skærmet og eksponeret – i det omfang, som passer til den enkelte.
Vi arbejder bevidst med rammer, hvor vi begrænser forstyrrende elementer for  sanserne. På den måde optimerer vi muligheden for, at de unge hos os trives og lærer.

Eksempler på skema

Parat til STU?

Nogle elever har så svære angst- og isolationsproblematikker, at det en god ide med et forberedelsesforløb, inden STU startes. På den måde undgår vi, at den unge bruger dyrebar STU tid på at være isoleret hjemme med begrænset kapacitet ift. at udnytte STU’ens muligheder. For disse unge tilbyder vi ‘Parat til STU’. Her er fokus på stabilisering, stressreducering og at opbygge en relation og sikre den unges tryghed med udgangspunkt i at opøve mestringsstrategier til at kunne få udbytte af en STU. 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.