Indsats i hjemmet for isolerede unge

AtoB tilbyder indsats i hjemmet målrettet en helt specifik gruppe af normalt- til højtbegavede unge med diagnoser indenfor autismespektret og dertil massive belastningsreaktioner så som angst, isolationsproblematikker, kravafvisende adfærd (PDA profiler), selvskade m.m.
Disse unge har flere mislykkede skoleforløb, skolefravær og lever isoleret i hjemmet; ofte med flere års manglende social kontakt.
Sen diagnosticering og dermed en manglende forståelse for den unges udfordringer, er noget, vi ser gå igen ved vores unge. Belastningsreaktioner over at være mødt forkert i skoletilbud samt efterfølgende nederlag efter gentagne afbrudte og fejlslåede forløb har efterladt den unge
invalideret i en grad, så et liv med sociale fællesskaber og et velfungerende familieliv synes umuligt at opnå. 

Alt ved AtoB er specialiseret til den specifikke målgruppe

AtoB er specialiseret til denne snævre målgruppe. Det betyder, at alle medarbejdere er relevant uddannet og har erfaring med målgruppen.
Vi arbejder vidensbaseret og alle medarbejdere opkvalificeres løbende med nyeste viden og konkrete pædagogiske værktøjer til arbejdet med unge, der i tillæg til autismediagnoser lider af traume- og belastningsreaktioner, såsom angst, OCD og nedsat kravkapacitet.

Indsats i hjemmet efter Serviceloven §85

En indsats i hjemmet via AtoB er ofte bevilliget efter serviceloven §85, der er målrettet borgere, der har nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne samt særlige sociale problemer og derfor brug for støtte til at udvikle færdigheder. 

Indsats i hjemmet

En indsats i hjemmet er en helhedsindsats, hvor forløbet fra start er rammesat uden behov for ekstra tilkøb eller ekstra ydelser. 
Formålet er altid at bryde isolationen, fremfor at blive vedligeholdende faktor ved kun at fokusere på støtte i hjemmet til det nuværende funktionsniveau.
Et mål kan eksempelvis være, at den unge bliver parat til at påbegynde en STU eller flytte hjemmefra. Brobygning til dette vil være en del af indsatsen. 
En indsats i hjemmet bevilliges som regel efter Servicelovens §85.

AtoB forpligter sig altid til:

 • Månedlig skriftlig dokumentation af den unges progression & aktuelle funktionsniveau 
 • Afsluttende rapport af den unges funktionsniveau ift. videre færd efter AtoB
 • Tovhold på netværksmøder og øvrigt samarbejde med aktører i indsatsen om den unge

En indsats i hjemmet indeholder følgende:

 • Individuelt skræddersyet forløb til den unge
 • Relevant uddannet og erfarent personale, der løbende kompetenceudvikles ift. nyeste viden på området
 • Et fast team af de samme medarbejdere om den unge
 • En massiv indsats, hvor en bæredygtig relation giver adgang for at arbejde psykoedukativt med den unge 
 • For unge, der bor hos forældrene er tæt forældresamarbejde- og rådgivning en del af indsatsen
 • Brobygning til et ungemiljø på AtoB, hvor den unge kan træne de tillærte selvbeskyttelses- og mestringsstrategier. Den unge følges her af de allerede kendte primære medarbejdere
 • Transport i egne biler mellem AtoB og den unges bopæl jf. ovennævnte
 • Brobygning til miljøskifte evt. til andet mindre indgribende tilbud, bosted, uddannelse eller lignende

Stabilisering for at kunne genoptage afbrudte skoleforløb

Indsatsen i hjemmet starter altid med, at der etableres en bæredygtig relation til den unge. Vi arbejder med et fast team á de samme 2 medarbejdere om den unge. Via en relationel tilgang etableres der en tryg og tillidsfuld kontakt, hvor den unge mødes med forståelse for, at arbejdet tager tid.

Tilegnelse af hensigtsmæssige strategier for at bryde isolationen

Når den trygge relation til den unge er skabt, vil teamet begynde at arbejde psykoedukativt med den unge.
Det betyder, at den unge vil tilegne sig nye selvbeskyttelsesstrategier samt mestringsstrategier, der kan anvendes udenfor hjemmet. Indsigt og indblik i egne udfordringer og diagnoser vil være en del af strategien.

Brobygning til ungemiljø med træning af sociale strategier

Et individuelle tilrettelagt forløb for AtoB's målgruppe, hvor fokus er på at afklare den unges aktuelle kompetencer, ressourcer og ønsker i forbindelse med uddannelses- og arbejdsevner.
Forløbet er tilrettelagt med henblik på at kunne kvalificere den unges næste skridt ift. uddannelse- eller beskæftigelse.

En individuelt tilrettelagt indsats med formål om, at den unge bryder sin isolation i hjemmet og bliver i stand til at påbegynde en videre udvikling mod så selvstændigt et voksenliv som muligt. 

Mål med indsatsen
 • At etablere en bæredygtig og meningsfuld relation til den unge med henblik på den videre indsats
 • At den unge indgår i et psykoedukativ forløb med henblik på at opnå hensigtsmæssige selvbeskyttelsesstrategier og mestringsevner samt håndtering af, og indsigt i, egne diagnoser og udfordringer
 • At bryde isolationen i hjemmet og folde meningsgivende aktiviteter/tilbud ud som den unge kan deltage i 
 • At den unge bliver i stand til at indgå i, og tåle,  AtoB’s ungemiljø, hvor sociale strategier kan øves og automatiseres
 •  At den unge vha. positive erfaringer og øget selvtillid bliver parat til at indgå i en undervisningsramme med henblik på at påbegynde en STU/eller andet mindre indgribende tilbud 
 • At identificere faglige huller hos den unge, på baggrund af mange års skolefravær for at identificere en beskæftigelsesrettet indsats
 • At støtte forældre/familien og rådgive om hvordan den unge støttes bedst muligt, samtidig med at der bevares (eller etableres) en sund familiedynamik i en udfordret hverdag
 • At der brobygges til et miljøskifte til et egnet STU tilbud/eller andet tilbud efter endt afklaringsforløb
 • At der evalueres og videregives viden og erfaring til kommunen, mhp. den unges trivsel og videre livsforløb 

Da den unge ikke kan udvikle sig fagligt og indgå i et uddannelsesforløb rettet mod beskæftigelse, før isolationen i hjemmet er brudt, vil det første skridt i indsatsen være at etablere en relation til den unge, hvorfra der kan arbejdes videre med indsatsen om den unge via. psykoedukativt arbejde med den unge, så denne opnår hensigtsmæssige mestringsstrategier og bryder de uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier for at kunne bryde isolationen i hjemmet.
Dette kræver, at den unges nervesystem kommer i balance og den unge stabiliseres ift. sine belastningsreaktioner.
Den unge vil støttes i at opnå en indsigt i egne diagnoser og mønstre, så den unge kan hjælpes til hensigtsmæssige selvbeskyttelsesstrategier og mestringsevner til at fungere i en hverdag uden for hjemmet. Dertil mål om at opnå mødestabilitet og tåle at blive eksponeret for samvær i et mindre ungemiljø og evt, forberedes på kravene i en undervisningsramme.
AtoB tilbyder ikke hjemmeundervisning i fagfaglige fag, men bruger kontakten i hjemmet som en del af den psykoedukative indsats, der skal hjælpe den unge til at bryde ud af sin isolation og rykke grænserne for, hvad den unge kan tåle.

Indhold i forløbet:

Etablere en tryg relation mellem den unge og primær medarbejder fra AtoB 

Besøg i hjemmet vil ofte foregå på en trappetrinsmodel, hvor der til start etableres kontakt og tillid til den unge. Der vil til en start ofte være 2 korte besøg i hjemmet på ugentlig basis. Vi har erfaring med, at den unge bruger eget energi på at møde os, og at den unge ikke skal opleve vores besøg som et krav eller et pres, den unge ikke kan imødekomme. Det er derfor ikke usædvanligt, at vi bygger relationen op omkring korte besøg á fx 30 minutters varighed. Når vi har etableret tillid til den unge, vil besøg og varighed intensiveres.   
Nogle unge kan ikke møde os fysisk. I de tilfælde vil vi møde op i hjemmet, men eksempelvis sidde ude foran døren, fremfor den fysiske kontakt. Vi vælger helt bevidst at møde op hos den unge, også selvom vi ikke ser denne til en start. På den måde får vi ikke etableret, eller opretholdt, systemer, der er baseret på undgåelsesstrategier og sikkerhedsadfærd, som eksempelvis at have kontakten til os på afstand via tlf. I stedet arbejder vi med gradvist at udsætte den unge for de frygtede situationer, hvor 1. skridt er, at vi er i nærheden og derfra arbejder psykoedukativt med den unge. Dette er bl.a. at få skabt balance i den unges nervesystem, dæmpet angsten ift. krav og forventninger samt læring om egen tilstand og mestringsstrategier.

Bryde isolationen og begynde proces med at etablere en dagligdag i unge- og læringsmiljøet på AtoB

Efter længere tids isolation vil den unge sandsynligvis ikke være i stand til at tage offentlig transport. For at dette ikke bliver en forhindring for næste trin i læringskurven, bruger vi bil til at hente og bringe.
Ved at vores pædagogisk uddannede personale henter i vores egne biler, mindsker vi den belastningsgrad, den unge udsættes for.
Vi er med vores faglige ekspertise klædt på til at håndtere bl.a. angstproblematikker, sanseforstyrrelser og OCD symptomer. AtoB’s personale er trænet i at se tegnene på, at et angstanfald er på vej samt at imødekomme og/eller afhjælpe OCD adfærd. Vi bruger med andre ord arenaen i bilen til at etablere en bro mellem hjemmet og AtoB.
Turen i bilen bruges til at præparere den unge på dagen, og turen hjem bruges til at evaluere dagen; er der situationer, han skal have talt igennem eller oversat samt måder, hvor vi kan arbejde med psykoedukation og mestringsstrategier, så næste dag bliver lettere. Om det kræver 10 minutter eller 1,5 time at komme ud af døren, har vi tiden til at vente og motivere ham.
Vi arbejder med en tilgang, hvor vi konstant mikroregulerer og møder den unge der, hvor udviklingen kan ske. I praksis kan det fx. betyde, at vi på en given dag vurderer, at han ikke tåler et pres om at møde på AtoB, og at vi eksempelvis i stedet kører en tur, hvor vi via samtale kan lave en strategi med ham om, hvordan han dagen efter kan møde ind. På den måde arbejder vi rundt om hans uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier og selvbeskyttelse og bryder systemerne med at blive hjemme, samtidig med at vi imødekommer, når hans nervesystem er for belastet. 

Indgå i et udviklende ungemiljø på AtoB med eksponering for frygtede situationer

Det vil være målet, at den unge på sigt kan være en del af AtoB’s ungemiljø. I ungemiljøet vil den unge via socialt samspil og samtaler med andre unge trænes i sin mentaliseringsevne og at blive eksponeret for andres selskab.
Den unge vil via psykoedukative samtaler få værktøjer til at mestre sine udfordringer ift. sine symptomer fra diagnoserne og den sociale angst.
Den unge vil, på AtoB, opleve at være en positiv del af et udviklende fællesskab med andre unge og vil via sine egne holdninger og værdisæt kunne bidrage i øjenhøjde med de andre unge. Dette omsættes i AtoB således, at den unge oplever øget selvtillid samt mod på at fortsætte udviklingen i de sociale kontekster og bryde ud af sin sociale angst. Det er desuden nødvendigt for den unge at tåle fællesskaber, så han kan begynde at se ind i fremtidsperspektiver ift. uddannelse og beskæftigelse.

Opøvelse i undervisningsrammer og læringsparathed

Der vil på AtoB være fokus på, at den unge opøver positive erfaringer med en undervisningsramme og tåler den. Den unge vil desuden modtage undervisning i at håndtere egen tilstand på en måde, så den ikke forhindrer ham i at kunne opnå de uddannelsesmæssige kompetencer, som vurderes realistiske og hensigtsmæssige ift. hans fremtid.

Brobygning til relevant STU tilbud

AtoB introducerer den unge for flere trygge relationer til medarbejdere, der kan øve den unge i fortsat at have lyst og mod på, at møde nye voksne i et kommende STU tilbud. AtoB vil, i samarbejde med det øvrige netværk, bidrage til at pege på et relevant STU tilbud, hvor den unge fortsat kan udvikle sig og profitere af både fællesskab og en undervisningsramme med fagfagligt indhold.
Så snart det rette STU tilbud er fundet, vil AtoB påbegynde proces med brobygning og miljøskifte, så den unge sikres et skifte, han profiterer af. I det tilfælde man fra forvaltningens side vurderer, at den unge efter endt § 85 forløb skal opstarte et STU forløb hos AtoB, vil vi kunne tilbyde lignende ovenstående forløb som et STU forløb. .

AtoB har erfaring med at skabe overgange til andre mindre omfattende STU tilbud, når, eller hvis, eleven bliver parat til det. Dermed kan målene med STU’en kvalificeres på baggrund af den unges aktuelle ressourcer og ønsker samt muligheder for fremtiden.

Forældrerådgivning og helhedsindsats om familien

Forældrerådgivning foregår samtalebaseret 1 gang ugentligt eller i den kadence, som forældrene kan overskue. Fokus er på at forældrene får bearbejdet fastlåste familiedynamikker og opnår viden og værktøjer om strategier og værktøjer til brug i familien. 


» AtoB arbejder med kvalitetssikring og forpligter sig i et samarbejde på at levere følgende:

 • Månedlig statusrapport med status på ressourcer og kompetencer ift. mål og delmål, den unges progression og indsats i den kommende periode. Statusrapporten sendes hver måned til  koordinerende sagsbehandler
 • Registrering af den unges fremmøde og deltagelse i forløbet på AtoB.
  Vi sender registreringen månedsvis koordinerende sagsbehandler i forbindelse med den månedlige statusrapport
 • Evaluerende statusrapport, anbefaling og dialog vedr. den unges muligheder på jobmarkedet og/eller videre uddannelsesforløb ved afslutning af forløbet på AtoB

Tovhold på netværket og møder

Atob påtager sig altid ansvaret og opgaven om at agere tovholder og koordinator på møder om den unges udvikling og trivsel. Vi forpligter os til følgende møder under den unges forløb:

 • Netværksmøder med den unge, forældre, UU vejleder samt sagsbehandler og eventuelle andre relevante aktører i den unges liv.
  Vi afholder netværksmøder minimum hver 6.måned
 • Udslusningsmøder og brobygningsmøder i perioden op til at den unge stopper på AtoB
 • Forældresamtaler som helhedsindsats, hvor vi tilbyder sparring ift. forældrenes strategier til at hjælpe den unge bedst muligt samt støtte op om den unges trivsel i familien.
  Vi afholder forældresamtaler med de individuelle forældre minimum 1 gang om måneden
 • Møder med andre relevante aktører. Det kan eksempelvis være bosteder eller brobygning til kommende tilbud for den unge

Indsatsen i hjemmet

AtoB er specialiseret i, og har erfaring med, at bryde isolations- og angstproblematikker, der invaliderer unge og forhindrer dem i at komme ud af hjemmet og deltage i sociale fællesskaber samt tilegne sig strategier til et selvstændigt voksenliv. 
De unge, der er indskrevet til en indsats i hjemmet, vil ofte være så invalideret af belastningsreaktioner, at der skal en massiv indsats til, 
for at stabilisere den unge og skabe et funktionsniveau, der gør det muligt at arbejde psykoedukativt med den unge. En indsats vil altid starte med, at der skabes en bæredygtig relation til 2 faste medarbejdere, for derfra at arbejde med hensigtsmæssige selvbeskyttelses- og mestringsstrategier, døgnrytme og trivsel. Indsatsen i hjemmet er målrettet netop at bryde isolationen, fremfor at blive en vedligeholdende faktor ved kun at yde støtte til det nuværende funktionsniveau.
Vi arbejder målrettet med at få det indblik i den unges situation og den unges tilstand, der gør, at vi sammen med kommunen kan tilrettelægge et kommende forløb eller tilbud med et perspektiv på fremtiden. En væsentlig del af indsatsen er tæt forældresamarbejde, hvor  rådgivning og konkrete værktøjer til familien er en del af metoden.
Det er altid de samme faste medarbejdere, der arbejder med den unge, og de samme medarbejdere vil, når den unge er parat, være den unges primære, når den unge bliver parat til at komme på AtoB og træne de sociale strategier i det lille trygge ungemiljø på AtoB.
Grunden til, at vi ikke arbejder med kun er 1 medarbejder hos den unge er, at den unge bliver sårbar med kun én relation til AtoB. Vi har derfor altid 2 primære kontaktpersoner tilknyttet en ung. Derudover er vi et helt team, der altid er opdateret på indsatsen og deltager i sparring og vidensudveksling ift. strategi og proces.

Specialiseret personale

Alt personale på AtoB er uddannet med relevant faglig baggrund. Medarbejderne er nøje castet ud fra deres faglige profiler, hvor uddannelse, erfaring og opkvalificering er en afgørende del af vores høje faglige niveau. Samtidig arbejder vi med at have forskellige profiler, også ved den helt konkrete fysiske fremtoning og facon, så vi kan matche de unge med de primære kontakter, der skaber den nødvendige ro og tryghed, men også sådan at den unge oplever forskellige typer, der afspejler det, de kan møde i kontakt og relationer udenfor AtoB. 

Gennemsigtighed i arbejdet med den unges progression 

Målet med en indsats via AtoB er altid at den unge kommer i trivsel med så høj en grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt. Vi arbejder derudover altid med den unges handleplan som pejlemærke for mål og delmål ud fra den unges sociale, personlige og evt. faglige/beskæftigelsesrettede mål.
Vi involverer sagsbehandler og kommune via månedlig skriftlig dokumentation og jævnlige møder.
Vi er altid opmærksomme på, at AtoB skal være det rette tilbud til den unge, og skulle den unge blive i stand til at indgå i et mindre omfattende tilbud end AtoB, anbefaler vi et miljøskifte, så den unge fortsætter med at udvikle sig i forhold til egne ressourcer og kompetencer.

Kvalitetssikring

AtoB arbejder med kvalitetssikring og gennemsigtighed i vores ydelser og indsats. Det betyder bl.a. at alt personale er relevant uddannet og løbende opkvalificeres ift. nyeste viden og erfaring på området. Derudover leverer vi hver måned skriftlig dokumentation ift. elevens progression og aktuelle funktionsniveau.

Visitation til AtoB

 • Daglig leder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • lli@atob-cph.dk

Det er den unges sagsbehandler, der visiterer til forløb på AtoB.
Kontakt os hvis du vil vide mere om muligheder for et forløb på AtoB, eller hvis du har andre spørgsmål.