Velkommen til AtoB

Et specialiseret tilbud for at genoprette trivsel hos unge med autisme & traumer

AtoB er specialiserede i forløb for normalt til højt begavede unge, af alle køn, i alderen 16-25 år, primært med diagnoser indenfor autismespektret. Dertil kommer svære belastningsreaktioner såsom angst, massiv skolevægring, nedsat kravkapacitet (PDA), kompleks PTSD samt svære isolationsproblematikker.
Vi hjælper de unge til at erstatte uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier med hensigtsmæssige selvbeskyttelses- og mestringsstrategier til et liv med så høj grad af trivsel og selvstændighed som muligt. 
Alle forløb er skræddersyet til den enkelte unge og primært med 1:1 støtte af et lille fast team af primære medarbejdere, der alle har relevant faglig erfaring, viden og ekspertise til at møde den enkelte unge med forståelse, respekt og med blik for den hensigtsmæssige udvikling.

STU og Parat til STU

En STU på AtoB er et skræddersyet forløb til den enkelte elev med 1:1 støtte og mulighed for vekslen mellem tilstedeværelse i det mindre ungemiljø på AtoB og hjemmebesøg.
For unge, der ikke endnu kan profitere af en STU, tilbyder vi forberedelsesforløb inden påbegyndelse af STU'en

Mentorstøtte i eget hjem

For unge, der skal i egen bolig, eller allerede er det, tilbyder AtoB den unge et lille team af faste mentorer, der yder støtte i eget hjem med udgangspunkt i en tryg, stabil og bæredygtig relation samt faglig viden om målgruppen. Mentoren kan ligeledes være en støtte i samarbejde med kommune, arbejdsplads og lignende.

Indsats v. isolation i hjemmet

Indsats i hjemmet retter sig mod unge, der lever i hel eller delvis isolation.
Formålet med indsats i hjemmet er at bryde isolationen og ruste den unge med mestringsstrategier, så den unge kan indgå i sociale kontekster; eks. uddannelse eller beskæftigelse.


Forældre- og familierådgivning

Rådgivning med fokus på konkret viden om diagnoser, reaktionsmønstre og hvordan familien kan agere for at opnå hensigtsmæssige dynamikker, så alle kommer i trivsel.
I forløbet lægges der også vægt på evt. sorgbearbejdelse og hvordan det gode liv kan nuanceres, så de realistiske perspektiver får en positiv vinkel.

Forløb ift. beskæftigelse

Afklaringsforløb er for unge, der ønsker at finde svar på, om deres drømme kan kombineres med uddannelse eller beskæftigelse. Den unge opøver kompetencer via relevante praktikforløb og undervises i strategier, som trænes og automatiseres i det trygge fællesskab på AtoB. I forløbet indgår afklaring til sagsbehandler.

Rådgivningsforløb til unge

Unge med diagnoser har ofte gavn af et rådgivningsforløb, hvor der undervises i viden om diagnoser, mestringsstrategier og egen forståelse. Forløbende kan foregå både individuelt og i små grupper.
Der lægges vægt på et trygt og omsorgsfuldt forløb, hvor den unge mødes i sin aktuelle situation.


Metode

1:1 støtte som brobygning til et fællesskab

Vi arbejder med en miljøterapeutisk tilgang, hvor bæredygtige og trygge relationer er fundamentet i arbejdet med den enkelte unge. Med respekt for den unges aktuelle ståsted arbejder vi i det tempo, der er nødvendigt for at sikre progression og, endnu vigtigere, den unges trivsel.
Den første del af indsatsen er ofte, at den unges nervesystem skal i ro, så stress og yderligere belastningsreaktioner skal mindskes. Med det udgangspunkt bliver den unge hjulpet til at udskifte de uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier med hensigtsmæssige mestringsstrategier og træne dem, så de med tiden automatiseres og den unge kan erfaringsoverføre til andre kontekster end AtoB.
Indsatsen kan foregå både i hjemmet eller på AtoB, afhængig af den unges forløb og problemstilling.
Alle unge har 2 faste primære, der følger dem tæt og hjælper den unge med brobygning til livet efter AtoB.
Personalet på AtoB er alle relevant uddannet med konkret viden og faglig ekspertise om målgruppen.

Kvalitetssikring og fagligt niveau

AtoB arbejder målrettet med kvalitetssikring.
Det gør vi bl.a. ved at have fuldstændig gennemsigtighed og ved at forpligte os på at levere skriftlig dokumentation til kommunen samt garantere et særdeles højt fagligt niveau med relevant uddannet personale, der løbende opkvalificeres med nyeste viden indenfor autisme- og traumeområdet.
Du er altid velkommen til at ringe for mere information eller aftale et besøg hos os.

Kontakt AtoB