Parat til STU

Få det fulde udbytte af 3 dyrebare STU år

Mange unge i vores målgruppe har brug for et forberedende forløb for at blive klar til at få fuldt udbytte af deres STU.
Det kan være unge, der lever i isolation og/eller bliver ekstremt udtrættet af social interaktion og sansestimuli. De udfordringer bliver en barriere for, at man får det optimale udbytte af en STU. 

Et springbræt
til din STU

‘Parat til STU’ er en byggesten, som gør dig parat til at udnytte de 3 værdifulde STU år som et springbræt videre ud i livet. Vi arbejder på parametrene i din nærmeste udviklingszone. Det vil sige, at vi møder dig der, hvor du kan udvikle dig, uden at vi overskrider dine grænser for, hvad du aktuelt er i stand til.
Vi arbejder med 3 trin til, at du bliver parat til at begynde på STU.

3 trin der gør dig parat til STU

Vores arbejde handler om at stressreducere og stabilisere den unge. Vi kan ikke fjerne den unges diagnose, men vi kan støtte den unge i at opøve og træne mestringsstrategier, så den unge får flere handlemuligheder, fremfor at undgå det, der er vanskeligt.
Autismen i sig selv er ikke en hindring for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Mange af de unge, som vi møder, har negative erfaringer fra tidligere skoletilbud og mange skiftende fagpersoner. Skoletiden kan have været præget af mobning og skiftende skoletilbud, der ikke har været det rette match ift. målgruppe og faglig tilgang. For mange af de unge, vi møder, er angst og skolefravær samt isolation i hjemmet konsekvensen af mange års belastning og fejlbehandling eller manglende støtte.
Det første skridt i mødet med den unge er derfor at skabe tryghed. Det gør vi via faste primære kontaktpersoner, der møder den unge. Som regel sker den første kontakt i hjemmet, hvor den unge er i sine kendte omgivelser. Ofte starter indsatsen med færre og korte besøg for at trappe op, når den unge har vænnet sig til de primære og strukturen i besøgene.
Stabilitet, stressreducering og tryghed i kontakten er altid et mål i sig selv, inden vi begynder at arbejde med de langsigtede mål. 
Når den unge har vænnet sig til kontakten, vil den unge have automatiseret dele af trinene i kontakten til den primære og bruge færre ressourcer på kontakten til primær. Når vi er nået til det, vil den unge få frigive tkapacitet til at vi arbejder videre med næste skridt i indsatsen.

Når den positive kontakt mellem den unge og den primære er skabt, har den primære adgangen til at arbejde med den unge om at skabe de forandringer, som der er brug for. Det kan fx. være at begynde at forlade hjemmet, transportere sig og begynde at komme på AtoB og blive en del af fællesskabet. Alt det betyder, at den unge bliver udsat for en høj grad af eksponering, som den unge profiterer af. Det er naturligvis vigtigt, at eksponering og det at blive skærmet hele tiden balanceres, så den unge ikke overbelastes, men derimod trænes og støttes i den holdbare udvikling.
Automatisering og stressreducering går hånd i hånd; når stabilitet øges og stressen mindskes, vil det frigive kapaciteten til, at den unge kan arbejde på flere parametre. 
Mestringsstartegierne øves og automatiseres, så den unge bruger færre af sine ressourcer på de aktiviteter, forventninger og rutiner, der foregår i hverdagen på en STU. Strategierne vil med tiden blive automatiseret i en grad, så de også kan erfaringsoverføres til andre arenaer og situationer. Fx det at være sammen med andre unge, hvor den unge vil kunne bruge sine positive erfaringer til eksempelvis fællesskab med unge andre steder. Alt det er en del af et øget funktionsniveau, hvor den unge kan nærme sig det at mestre at være elev på en STU.

Når den unge er klar, kan de samme primære kontaktpersoner følge den unge videre til en STU på AtoB.
Selve STU’en foregår i samme miljø og med de samme medarbejdere og andre unge/elever, som den unge allerede kender. På den måde undgås et ressourcekrævende miljøskifte og et skift af primære. Den unge bevarer dermed stabilitet og funktionsniveau og kan koncentrere sig om at bygge videre på de tilegnede kompetencer og fortsætte sin progression.
Inden start af STU vil den unge og UU-vejleder holde et møde med AtoB, hvor den unges præsenteres for sin forløbsplan og det første års mål sættes.
De unge på AtoB fortæller, at de på AtoB oplever at spejle sig i andre unge og mødes med de samme udfordringer og erfaringer. Det giver dem mulighed for at bidrage til fællesskabet og ad den vej opbygge et positivt selvbillede og tro på egne muligheder. Med denne udvikling kan vi arbejde med at rykke grænserne for eksempelvis at indgå i en sociale ramme og elementer af undervisning rettet mod et selvstændigt voksenliv og evt. fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse.

Hvis den rette STU for den unge er et andet sted end AtoB, brobygges der til denne STU i den afsluttende fase af Parat til STU.

Læring i et trygt og roligt miljø

Når du er parat til at komme på AtoB

AtoB holder til i en stor hjemligt indrettet lejlighed på Frederiksberg med udsigt til Frederiksberg Have. Mange af vores unge har negative erfaringer med skoletilbud, og vi har gjort os umage med, at AtoB ikke minder om traditionel skole. Vores lokaler er indrettet med mulighed for at veksle mellem at blive skærmet og eksponeret – i det omfang, som passer til den enkelte. Vi arbejder bevidst med rammer, hvor vi begrænser forstyrrende elementer for  sanserne. På den måde optimerer vi muligheden for, at de unge hos os trives og lærer.

De unge på AtoB

De unge på AtoB kommer alle med en diagnose indenfor autismespektret og alvorlige belastningsreaktioner. Mange af dem har erfaring fra andre tilbud, hvor de har været placeret med unge, hvis udfordringer og diagnoser ikke matchede deres. Det resulterer som regel i yderligere nederlag, afbrudte forløb og isolation samt oplevelsen af ikke at ‘passe ind’. På AtoB fortæller mange af de unge om, at de her oplever at spejle sig i andre, der minder om dem selv. Det skaber en fælles forståelse og rummelighed, hvor de unge på fineste vis møder og forstår at vise hensyn til hinanden.

Mulighed for transport mellem din bopæl og AtoB

Når indsatsen foregår udenfor hjemmet, fx. når den unge skal eksponeres for andre unge i AtoB’s lokaler, tilbyder vi pædagogisk transport mellem bopælen og AtoB. Transporten er en god løsning i de tilfælde, hvor der er risiko for fravær og frafald, hvis den unge skal transportere sig på egen hånd.
Den pædagogiske kørsel medvirker til at give den unge overskud til at møde op og arbejde med de mestringsstrategier, som på sigt gør den unge i stand til at indgå i sociale sammenhænge og transportere sig selv.

Visitation

Det er din sagsbehandler, der visiterer dig til Parat til STU.
Visitation foregår som regel efter Serviceloven §52/Barnets lov §32 for dig under 18 år eller §85 for dig over 18 år. Derudover kan der visiteres efter Lov om Aktiv beskæftigelse §91, både ift. unge under og over 18 år.

Kontakt os, hvis du vil vide mere:

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.