Forløb med afklaring rettet mod beskæftigelse 

Et forløb rettet mod beskæftigelse og afklaring af den unges ressourcer og funktionsniveau retter sig mod en helt specifik gruppe af normalt- til højtbegavede unge i alderen 16-25 år med diagnoser indenfor autismespektret og dertil massive belastningsreaktioner så som angst, isolationsproblematikker, nedsat kravkapacitet (PDA profiler), selvskade m.m.
Disse unge har en historik med fejlslåede forløb og vanskeligheder med at indgå i fællesskaber med sig. For mange af disse unge gælder det, at deres erfaring med beskæftigelse er yderst begrænset.

Alt ved AtoB er specialiseret til den specifikke målgruppe

AtoB er specialiseret i denne snævre målgruppe. Det betyder, at alle medarbejdere er relevant uddannet og har erfaring med målgruppen. Vi arbejder vidensbaseret og alle medarbejdere opkvalificeres løbende med nyeste viden og konkrete pædagogiske værktøjer til arbejdet med unge, der i tillæg til en autismediagnose lider af traume- og belastningsreaktioner. 
AtoB er et lille tilbud, hvor der kan indskrives 15 unge af gangen. Det lille ungemiljø sikrer trygge rammer, hvor hver enkelt ung støttes med 1:1 normering i fællesskabet. I de tilfælde, hvor den unge ikke kan møde op, konverteres dagens indhold til hjemmebesøg, således at kontakten og relationen til den unge bevares. 

Formål med forløbet

I løbet af forløbet vil det blive afklaret, hvad den unges muligheder og drømme er. Som en del af afklaringsforløbet bygger AtoB bro til et miljøskifte for den unge, hvor den unge fortsætter på en evt. praktik- eller arbejdsplads, som der via AtoB er stiftet kontakt og erfaring med.
Viser afklaringsforløbet, at den unge ikke er klar til hel eller delvis beskæftigelse, vil AtoB i stedet pege på, hvor eller hvordan den unge kan opnå indhold i hverdagen til et selvstændigt liv med så høj en grad af livskvalitet som muligt.  

Afklaringsforløb rettet mod beskæftigelse efter LAB lovgivningen til unge over og under 18 år
Visitation foregår som regel ift. Lov om aktiv beskæftigelse (LAB loven), og der visiteres fra jobcenteret v. sagsbehandler.  
Sagsbehandler kan visitere både unge over og under 18 år. 

Forløb rettet mod beskæftigelse

En indsats rettet med beskæftigelse er et individuelt forløb, tilrettelagt den enkelte unge.  AtoB tilbyder helhedsorienteret forløb. Det betyder, at vi ikke arbejder med skjulte tillægsydelser, da alt er inkluderet i taksten. 

AtoB forpligter sig altid til:

 • Månedlig skriftlig dokumentation af elevens progression & aktuelle funktionsniveau samt fraværsregistrering
 • Afsluttende rapport af den unges funktionsniveau ift. videre færd efter AtoB
 • Tovhold på netværksmøder og øvrigt samarbejde med aktører i indsatsen om den unge

Forløb rettet mod beskæftigelse er som regel bevilliget efter LAB loven, Lov om aktiv beskæftigelse §52.

Et forløb rettet med beskæftigelse indeholder følgende:

 • 1:1 normering i miljøterapeutiske rammer
 • Individuelt skræddersyet forløb til hver enkelt ung
 • Relevant uddannet personale, der løbende kompetenceudvikles ift. nyeste viden på området
 • Trygge rammer for helt specifik målgruppe
 • Daglig transport i egne biler mellem AtoB og elevens bopæl
 • Besøg og støtte i hjemmet, hvis den unge i perioder har det for dårligt til at møde fysisk op
 • Daglig forplejning og måltider ift. pædagogisk indsats og træning i sociale strategier
 • Håndholdte praktikforløb med træning af strategier på en arbejdsplads
 • Undersøgelse af den unges kompetencer og interesser
 • Evt. undervisning, der underbygger den unges kompetencer ift. fagområder indenfor beskæftigelse
 • Undervisningsmaterialer og udgifter til ture m.m.
 • Brobygning til et evt. miljøskifte og videre forløb efter AtoB forløb

Identificere den unges barrierer for at komme i beskæftigelse

Vi arbejder ud fra en miljøterapeutisk metode, hvor en tryg og bæredygtig relation mellem den unge og den primære er udgangspunktet for at identificere den unges personlige barrierer for at kunne indgå på en arbejdsplads. Det kan eksempelvis være social angst og isolation, forskudt døgnrytme, behov for ritualiserede handlinger (OCD symptomer) eller manglende selvindsigt i eget funktionsniveau. Alt sammen noget, der forhindrer den unge i at indgå i fællesskaber og leve et selvstændigt liv.

Erstatte undgåelsesstrategier med mestringsstrategier

En stor del af indsatsen handler om at erstatte de undgåelsesstrategier, den enkelte unge har, med mestringsstartegier. Her modtager den unge psykoedukativ undervisning, både via 1:1 undervisning og samtaler, men også som en del af den sociale træning, hvor den unges strategier øves og automatiseres via træning i det sociale miljø på AtoB.

Afklaring af aktuelle ressourcer ift. drømme om beskæftigelse

Via undervisning og praktikforløb undersøges den unges drømme i forhold til realistiske fremtidsmuligheder. Der kan eksempelvis indgå konkret undervisning i fag, der er kompetencegivende ift. arbejde- eller uddannelse, og der samarbejdes med arbejdspladser via håndholdte praktikforløb.
Denne del af indsatsen understøttes konstant med fortsat psykoedukativ læring for den unge, hvor de erfaringer, den unge får i processen, evalueres således, at den unge bruger de tillærte hensigtsmæssige selvbeskyttelses- og mestringsstrategier.

En individuelt tilrettelagt indsats med formål om, at afklare dels den unges ressourcer og funktionsniveau og dertil gå på opdagelse i, hvad den unge ønsker og drømmer om, og hvorvidt dette kan indfris i en realistisk ramme indenfor uddannelse og/eller beskæftigelse.   

Mål med indsatsen
 • At etablere en bæredygtig og meningsfuld relation til den unge med henblik på den videre indsats
 • At den unge indgår i et psykoedukativ forløb med henblik på at erstatte undgåelsesstrategier med hensigtsmæssige mestrings- og selvbeskyttelsesstrategier samt håndtering af, og indsigt i, egne diagnoser og udfordringer
 • At nuancere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for den unge, således at et realistisk mål sættes 
 • At den unge bliver i stand til at indgå i, og tåle,  AtoB’s udviklende ungemiljø som en del af social træning 
 • At identificere evt. faglige huller hos den unge, på baggrund af mange års skolefravær, for at udvikle adgangsgivende kompetencer 
 • At der skabes kontakt til egnede praktik- og/eller arbejdspladser for den unge
 • At den unge, med støtte fra AtoB,  opnår erfaring med forskellige praktiksteder
 • At støtte forældre/familien og rådgive om hvordan den unge støttes bedst muligt, samtidig med at der bevares (eller etableres) en sund familiedynamik i en udfordret hverdag
 • At der evalueres og videregives viden og erfaring til kommunen, mhp. den unges trivsel og videre livsforløb 
Brobygning og etablering af kontakt til en blivende praktik- eller arbejdsplads

AtoB vil stå for kontakt til bl.a. praktiksteder, der har til formål både at øve den unge i at indgå på en arbejdsplads med forventninger, men også til formål at afklare den unges ressourcer samt gå på opdagelse i den unges egne ønsker om beskæftigelse. Der kan i forløbet være flere forskellige praktikpladser, og den unge vil være støttet af AtoB under hele forløbet. AtoB vil, når det er muligt for den unge,  brobygge til en praktik- eller arbejdsplads, så den unge hjælpes videre hertil og kan fortsætte efter endt forløb hos AtoB.

1:1 støtte i et udviklende fællesskab

AtoB er et unikt tilbud til en meget specifik målgruppe. Dét, at vi fokuserer udelukkende på en snæver målgruppe betyder, at alt i vores dagligdag imødekommer de behov, som får målgruppen til at profitere et forløb.
En væsentlig del af AtoB’s succes er, at vores personale er specialiseret med uddannelse, viden og erfaring om autisme, traumer og belastningsreaktioner. Vores fokus betyder, at vi har opbygget erfaring med helt specifik viden om en gruppe af unge, der ellers er overset i systemet, og hvor familierne ofte mødes med afmagt, manglende viden og erfaring om, hvad der kan hjælpe dem. 
Vores 1:1 normering betyder, at den enkelte unge får den nødvendige støtte af personalet, som konstant har fagligheden med i relationen til den unge og kan vurdere, hvilken retning, dagen skal tage. Formålet er altid, at den unge støttes til at være en del af fællesskabet på AtoB og udvikle sig i de miljøterapeutiske rammer i samspil med andre unge og træne sociale strategier. 
 

Transport mellem AtoB og den unges bopæl

Vi ved, at den unges energi ikke rækker til både selvtransport og en indsats på AtoB, hvor den unge er på massivt arbejde med træning af sociale strategier, eksponering og fællesskab. Vi prioriterer, at den unges energi skal bruges til at psykoedukativ udvikling, hvor strategierne kan tages med ud fra AtoB. Når dette er på plads, vil energiregnskabet automatisk efterlade plads til, at vi kan øve selvtransport med den unge. 
Transporten i egne biler foregår med AtoB’s faste medarbejdere, der kan støtte den unge i kørslen og bruge denne til at forberede dagen eller samle op på den dag, der er gået. 

Træning af sociale strategier i et trygt fællesskab

En stor del af de unge, der starter på AtoB, har dårlige erfaringer fra andre tilbud, hvor de har været placeret med unge, hvis udfordringer og diagnoser ikke matcher vores unge. Det kan eksempelvis være, når en ung har været placeret med unge, der har misbrugsproblematikker, nedsat begavelse og/eller er udadreagerende. Det resulterer som regel i yderligere nederlag og isolation samt oplevelsen af ikke at ‘passe ind’ eller tro på egne muligheder i fællesskaber. På AtoB oplever de unge succes i fællesskabet og får mulighed for at træne sociale strategier i et trygt miljø med støtte fra sin primære kontaktperson. 
Vores unge fortæller om, at de på AtoB for første gang oplever at spejle sig i andre ligesindede unge og mødes i øjenhøjde med samme udfordringer og erfaringer. Det giver dem mulighed for at udvikle sig positivt i vores ungemiljø, hvor de selv bidrager til fællesskabet og ad den vej opbygger et positivt selvværd. Dette er en vigtig byggesten i at hele de unge, stabilisere nervesystem og funktionsniveau, mindske belastningsreaktioner og udvikle tro på egne evner og fremtidsmuligheder.
Med denne udvikling kan vi begynde at arbejde med at rykke grænserne for eksempelvis at indgå i undervisning og tiltag rettet mod fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse. 

Vi konverterer aflysninger til hjemmebesøg

På AtoB aflyser den unge ikke, når dagene bliver svære.  Aflysninger fører ofte til endnu en aflysning og derfra mister den unge kontakt til både praktik- eller skoletilbud og primærpersoner. Hvis den unge ikke magter at komme ind på AtoB, konverterer vi derfor dagen til et hjemmebesøg. På den måde fastholder vi kontakten og relationen til den unge. Det betyder, at en dag hjemme, ikke resulterer i længerevarende fravær.

Miljøet på AtoB og specialiseret personale

Miljøet på AtoB er indrettet ned i de helt små detaljer, således at der tages hensyn til de massive sanseforstyrrelser, mange af de unge kommer med. Der er samtidigt tænkt nøje over, at vi kan tage hensyn og skærme de unge mens vi arbejder pædagogisk og strategisk med eksponering, så de unge hele tiden arbejder med at rykke deres grænser for, hvad de kan tåle. 
Alt personale på AtoB er nøje castet ud fra deres faglige profiler, hvor uddannelse, erfaring og opkvalificering er en vigtig del af vores høje faglige niveau. Samtidig arbejder vi med at have forskellige profiler, også ved den helt konkrete fysiske fremtoning og facon, så vi kan matche de unge med de primære kontakter, der skaber den nødvendige ro og tryghed, men også sådan at den unge oplever forskellige typer, der afspejler det, de kan møde i kontakt og relationer udenfor AtoB. 

Gennemsigtighed i arbejdet med den unges progression 

Målet med en indsats via AtoB er altid at den unge kommer i trivsel med så høj en grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt.  Derudover arbejder vi med den unges forløbsplan som pejlemærke for mål og delmål ud fra de sociale, faglige og personlige mål. Vi involverer UU vejleder og kommune via månedlig skriftlig dokumentation og jævnlige møder.
Vi er altid opmærksomme på, at AtoB skal være det rette tilbud til den unge, og skulle den unge blive i stand til at indgå i et mindre omfattende tilbud end AtoB, anbefaler vi et miljøskifte, så den unge fortsætter med at udvikle sig i forhold til egne ressourcer og kompetencer.

Kvalitetssikring

AtoB arbejder med kvalitetssikring og gennemsigtighed i vores ydelser og indsats. Det betyder bl.a. at alt personale er relevant uddannet og løbende opkvalificeres ift. nyeste viden og erfaring på området. Derudover leverer vi hver måned skriftlig dokumentation ift. den unges progression og aktuelle funktionsniveau.

Visitation til AtoB

Det er den unges sagsbehandler, der visiterer til forløb på AtoB.
Kontakt os hvis du vil vide mere om muligheder for et forløb på AtoB, eller hvis du har andre spørgsmål.

 • Daglig leder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • kontakt@atob-cph.dk