At blive parat til at profitere af en STU; forberedende forløb og indsats i hjemmet

Et forberedende forløb til STU på AtoB imødekommer en helt specifik gruppe af normalt- til højtbegavede unge med diagnoser indenfor autismespektret og dertil massive belastningsreaktioner så som angst, isolationsproblematikker, kravafvisende adfærd (PDA profiler), selvskade m.m. Disse unge har flere mislykkede skoleforløb, skolefravær og isolation samt store faglige huller med sig, når de starter på AtoB. 
Vi tilbyder et forberedende forløb, da vi har erfaring med, at mange unge bruger dyrebar STU tid på at opnå et stabilt funktionsniveau, mødestabilitet, tryghed ved sociale rammer m.m.  

Alt ved AtoB er specialiseret til den specifikke målgruppe

AtoB er specialiseret i denne snævre målgruppe. Det betyder, at alle medarbejdere er relevant uddannet og har erfaring med målgruppen. Vi arbejder vidensbaseret og alle medarbejdere opkvalificeres løbende med nyeste viden og konkrete pædagogiske værktøjer til arbejdet med unge, der i tillæg til en autismediagnose lider af traume- og belastningsreaktioner. 
AtoB tilbyder indsats i hjemmet og dertil et mindre ungemiljø med maksimalt 12 indskrevne unge. Det lille ungemiljø sikrer trygge rammer, hvor hver enkelt ung støttes med 1:1 normering i fællesskabet. I de tilfælde, hvor den unge ikke kan møde op, konverteres dagens indhold til hjemmebesøg, således at kontakten og relationen til den unge bevares. 

At blive parat til at profitere af en STU

Mange unge har brug for et forberedende forløb for at blive klar til at få fuldt udbytte af deres STU. Det er eksempelvis unge, der lever i isolation og/eller bliver ekstremt udtrættet af få sansestimuli. 

Disse unge profiterer af, at den første kontakt etableres i selve hjemmet, hvor der i stedet for forventning om at skulle præstere på en STU, er fokus på en tryg og bæredygtig relation til 2 primære medarbejdere. De 2 medarbejdere følger den unge tæt og arbejder med at stabilisere den unges funktionsniveau via en psykoedukativ indsats.
Et led i det forberedende forløb er at bygge bro til AtoB, hvor den unge træner de tillærte strategier, oparbejder mødestabilitet og arbejder med at automatisere de tillærte selvbeskyttelses- og mestringsstartegier.
Når den unge er parat til en STU, vil AtoB kunne tilbyde STU med de samme primære medarbejdere, så den unge undgår endnu et miljø- og primærskifte.

Et forberedelsesforløb til STU bevilliges oftest efter Serviceloven, ofte §85.
Et forløb indeholder følgende:

 • 1:1 normering i miljøterapeutiske rammer
 • Individuelt skræddersyet forløb til hver enkelt ung
 • Relevant uddannet personale, der løbende kompetenceudvikles ift. nyeste viden på området
 • Trygge rammer for helt specifik målgruppe
 • Indsats i hjemmet 
 • Daglig transport i egne biler mellem AtoB og den unges bopæl
 • Forplejning og måltider ift. pædagogisk indsats og træning i sociale strategier samt udgifter til ture m.m.
 • Brobygning til et evt. miljøskifte og videre forløb efter AtoB
 • Månedlig skriftlig dokumentation af den unges progression & aktuelle funktionsniveau samt fraværsregistrering
 • Afsluttende rapport af den unges funktionsniveau ift. videre færd efter AtoB
 • Tovhold på netværksmøder og øvrigt samarbejde med aktører i indsatsen om den unge

Garanti for progression

Dét, at vi fokuserer udelukkende på en snæver målgruppe betyder, at alt i vores dagligdag imødekommer de behov, som målgruppen har for at kunne profitere af et forløb.
Vores 1:1 normering skal ikke forstås som et solisttilbud, men derimod en forudsætning for, at den unge får den nødvendige støtte til at være i fællesskabet, hvor en stor del af den unges udvikling og læring om hensigtsmæssige selvbeskyttelses- og mestringsstrategier foregår.
Vi har den erfaring og viden, der skal til, for at løfte de unge, hvor indsatsen ikke tidligere er lykkes.

Tidligere negative erfaringer med skoletilbud er ingen hindring

En stor del af de unge, der starter på AtoB, har erfaring fra andre tilbud, hvor de har været placeret med unge, hvis udfordringer og diagnoser ikke matcher deres. Det resulterer som regel i yderligere nederlag, afbrudte forløb og isolation samt oplevelsen af ikke at ‘passe ind’.
Fælles for vores unge er, at de fortæller, at de på AtoB for første gang oplever at spejle sig i andre unge og mødes i øjenhøjde med de samme udfordringer og erfaringer. Det giver dem mulighed for at udvikle sig positivt i vores ungemiljø, hvor de selv bidrager til fællesskabet og ad den vej opbygger et positivt selvbillede og tro på egne muligheder. Dette er en vigtig byggesten i at hele de unge og stabilisere deres nervesystem og funktionsniveau. Med denne udvikling kan vi begynde at arbejde med at rykke grænserne for eksempelvis at indgå i undervisning og tiltag rettet mod et voksenliv som selvstændig aktør i eget liv og mulighed for fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse. 

Vi konverterer aflysninger til hjemmebesøg

På AtoB aflyser den unge ikke, når dagene bliver svære.  Aflysninger fører ofte til endnu en aflysning og derfra mister den unge kontakt til både skoletilbud og primærpersoner. Hvis den unge ikke magter at komme ind på AtoB, konverterer vi derfor dagen til et hjemmebesøg. På den måde fastholder vi kontakten og relationen til den unge. Det betyder, at en dag hjemme, ikke resulterer i længerevarende fravær.

Miljøet på AtoB og specialiseret personale

Miljøet på AtoB er indrettet ned i de helt små detaljer, således at der tages hensyn til de massive sanseforstyrrelser, mange af de unge kommer med. Der er samtidigt tænkt nøje over, at vi kan tage hensyn og skærme de unge mens vi arbejder pædagogisk og strategisk med eksponering, så de unge hele tiden arbejder med at rykke deres grænser for, hvad de kan tåle. 
Alt personale på AtoB er nøje castet ud fra deres faglige profiler, hvor uddannelse, erfaring og opkvalificering er en vigtig del af vores høje faglige niveau. Samtidig arbejder vi med at have forskellige profiler, også ved den helt konkrete fysiske fremtoning og facon, så vi kan matche de unge med de primære kontakter, der skaber den nødvendige ro og tryghed, men også sådan at den unge oplever forskellige typer, der afspejler det, de kan møde i kontakt og relationer udenfor AtoB. 

Daglig transport i egne biler mellem elevens bopæl og AtoB

Vi ser det som en nødvendighed, at eleven kan transportere sig selv. Men ikke som det første skridt i elevens udvikling!
Selvtransport i offentlig transport betyder mange mennesker, uforudsete hændelser og massive sanseindtryk. Alt det er noget, som vores elever skal have strategier for at kunne mestre.
For at etablere og automatisere de strategier hos den unge, er det nødvendigt med et stabilt fremmøde og et stabilt funktionsniveau, så den unge kan udvikle sig og modtage læring på AtoB. Vi skaber muligheden for denne læring ved at hente og bringe den unge. På den måde kan den unge forvalte energi og overskud til at kunne modtage læring og udvikle sig. 
Vi er med vores faglige ekspertise klædt på til at håndtere sanseforstyrrelser eller et kommende angstanfald. Vi ved, at lyden fra en radio, lugten fra en pose i bilen eller en uvished om, hvad dagen bringer, belaster den unge voldsomt.
Vi bruger den daglige arena med at hente den unge til at etablere en bro mellem hjemmet og AtoB. Turen i bilen bruges til at præparere den unge på dagen, og turen hjem bruges til at evaluere dagen; er der situationer, den unge skal have talt igennem eller oversat samt måder, hvor vi kan arbejde med psykoedukation og mestringsstrategier, så næste dag bliver lettere.
Sommetider kræver det 10 minutter og andre gange kræver det 1,5 time at hente den unge og komme ud i bilen. Vi har tiden til at vente og motivere den unge, så en svær dag ikke bliver til en aflyst dag.

Individuelt håndholdt forløb til den enkelte unge med fokus på at starte på STU

Alle forløb på AtoB er individuelt tilrettelagt, og vi starter altid med at skabe den bæredygtige relation, der gør, at vi kan få indblik i den unges aktuelle situation. Sammen med den unge og sagsbehandler tilrettelægger vi forløbet, så det matcher den unge og de ønsker og mål, den unge har. Målet er, at den unge får adgang til egne ressourcer, lærer hensigtsmæssige selvbeskyttelses- og mestringsstrategier og ad den vej bliver parat til at starte på et STU forløb. 

Gennemsigtighed i arbejdet med den unges progression 

Målet med en indsats via AtoB er altid at den unge kommer i trivsel med så høj en grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt.  Derudover arbejder vi med den unges forløbsplan som pejlemærke for mål og delmål ud fra de sociale, faglige og personlige mål. Vi involverer UU vejleder og kommune via månedlig skriftlig dokumentation og jævnlige møder.
Vi er altid opmærksomme på, at AtoB skal være det rette tilbud til den unge, og skulle den unge blive i stand til at indgå i et mindre omfattende tilbud end AtoB, anbefaler vi et miljøskifte, så den unge fortsætter med at udvikle sig i forhold til egne ressourcer og kompetencer.

Kvalitetssikring

AtoB arbejder med kvalitetssikring og gennemsigtighed i vores ydelser og indsats. Det betyder bl.a. at alt personale er relevant uddannet og løbende opkvalificeres ift. nyeste viden og erfaring på området. Derudover leverer vi hver måned skriftlig dokumentation ift. elevens progression og aktuelle funktionsniveau.

Kontakt os for yderligere information

 • Daglig leder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • lli@atob-cph.dk
 • Frederiksberg Alle 104 | 1820 Frederiksberg

Tøv ikke med at kontakte os hvis du vil vide mere om muligheder for et forløb på AtoB eller har andre spørgsmål.
Du er desuden altid velkommen til at ringe for at aftale et besøg.