Forløb rettet mod beskæftigelse

AtoB tilbyder forløb, der er rettet mod beskæftigelse og/eller afklaring af den unges ressourcer og funktionsniveau. 
Visitation foregår som regel ift. Lov om aktiv beskæftigelse (LAB loven), paragraf 52, og der visiteres fra jobcenteret v. sagsbehandler. 
AtoB har speciale i målgruppen, som er 16-25 årige af alle køn, primært med diagnoser indenfor autismespektret. Fælles for dem er, at de alle lider af massive belastningsreaktioner. Det er eksempelvis isolationsproblematikker, angst, OCD symptomer og selvskade, der medfører et manglende stabilt funktionsniveau, der forhindrer den unge i at indgå i fællesskaber, imødekomme krav og i det hele taget have en hverdag med tilfredsstillende indhold og livskvalitet. 

Forløb efter LAB loven på AtoB

AtoB er specialiseret i 3 forskellige retninger indenfor LAB forløb med målgruppen.

Bryde isolation & opnå mestringsstrategier

Et individuelt tilrettelagt forløb, der er målrettet unge, der lever i isolation. Disse unge har ofte langvarig skolefravær samt massive belastningsreaktioner med sig, hvilket har medført isolation i hjemmet som en uhensigtsmæssig selvbeskyttelsesstrategi. Forløbet er tilrettelagt med fokus på at stabilisere den unge for at bryde isolationen og gøre den unge klar til at indgå i mindre undervisningsmiljøer og tåle sociale fællesskaber.

Stabilisering for at kunne genoptage afbrudte skoleforløb

Et individuelt tilrettelagt forløb for unge, der pga. massive belastninger og/eller fejlslåede skole/beskæftigelsesforløb står tilbage efter et afbrudt forløb, der har efterladt den unge med yderligere belastning.
Disse unge har brug for en intensiv indsats for at blive stabiliseret, så de kan genoptage STU eller andre forløb målrettet uddannelse eller anden beskæftigelse.

Afklaring af aktuelle ressourcer ift. uddannelse & beskæftigelse

Et individuelle tilrettelagt forløb for AtoB's målgruppe, hvor fokus er på at afklare den unges aktuelle kompetencer, ressourcer og ønsker i forbindelse med uddannelses- og arbejdsevner.
Forløbet er tilrettelagt med henblik på at kunne kvalificere den unges næste realistiske skridt ift. uddannelse- eller beskæftigelse. Praktikforløb og kontakt til egnede arbejdspladser vil være en del af forløbet.

Formål og indhold med beskæftigelsesrettede forløb

Forløbets formål er er at få indblik  den unges ønsker, ressourcer og kompetencer og i fællesskab afklare den unges fremtidige uddannelses- eller beskæftigelsesmål samt vejen dertil.
Dertil er AtoB specialiseret i at bryde isolations- og angstproblematikker, der forhindrer den unge i at deltage i uddannelses- og/eller beskæftigelsesrettede forløb. 

Forløbet på AtoB bliver skræddersyet til at skabe et funktionsniveau for stabilt fremmøde, accept af krav, tryghed i socialrettede aktiviteter, psykoedukation samt et tilbud, hvor et netværk af pædagogisk personale følger den unge og forældrene tæt. 
De unge, vi har indskrevet på AtoB, er ofte være præget af så invaliderende belastningsreaktioner, at vi i forløbet mest har fokus på at skabe den nødvendige relation, for at den unge bliver stabiliseret og tryg nok til at kunne indgå i et forløb med fremmøde på AtoB.
Vi arbejder målrettet med at få det indblik i den unges situation og den unges tilstand, der gør, at vi sammen med kommunen kan tilrettelægge et kommende forløb eller tilbud med et perspektiv på fremtiden.
På AtoB er der 1:1 kontakt under hele forløbet. Det betyder ikke, at vi er et solisttilbud, men derimod at vi arbejder individuelt med den unge med sigte på at indgå i fællesskabet, når det er muligt. 
Beskæftigelsesrettede forløb vil blive tilrettelagt med praktik, undervisning og psykoedukation med træning i sociale strategier. Her afklarer den unges ressourcer samtidig med, at den unge opnår strategier, der kan tages med videre. 

En individuelt tilrettelagt indsats med formål om, at den unge bryder sin isolation i hjemmet og bliver i stand til at påbegynde et egnet tilbud i et fællesskab, hvorfra der kan videreudvikles og trænes sociale strategier mhp. uddannelse og/eller beskæftigelse.

Mål med indsatsen
 • At etablere en bæredygtig og meningsfuld relation til den unge med henblik på den videre indsats
 • At den unge indgår i et psykoedukativ forløb med henblik på at opnå hensigtsmæssige selvbeskyttelsesstrategier og mestringsevner samt håndtering af, og indsigt i, egne diagnoser og udfordringer
 • At bryde isolationen i hjemmet og folde meningsgivende aktiviteter/tilbud ud for den unge, til at deltage i
 • At den unge bliver i stand til at indgå i, og tåle,  AtoB’s ungemiljø
 •  At den unge vha. positive erfaringer og øget selvtillid bliver parat til at indgå i en undervisningsramme med henblik på at påbegynde en STU/eller andet mindre indgribende tilbud 
 • At identificere faglige huller hos den unge, på baggrund af mange års skolefravær for at identificere en beskæftigelsesrettet indsats
 • At støtte forældre/familien og rådgive om hvordan den unge støttes bedst muligt, samtidig med at der bevares (eller etableres) en sund familiedynamik i en udfordret hverdag
 • At der brobygges til et miljøskifte på et egnet STU tilbud/eller andet tilbud efter endt afklaringsforløb
 • At der evalueres og videregives viden og erfaring til kommunen, mhp. den unges trivsel og videre livsforløb 

Da den unge ikke kan udvikle sig fagligt og indgå i et uddannelsesforløb rettet mod beskæftigelse, før isolationen i hjemmet er brudt, vil det første skridt i indsatsen være at etablere en relation til den unge, hvorfra der kan arbejdes videre med indsatsen om den unge via. psykoedukativt arbejde med den unge, så denne opnår hensigtsmæssige mestringsstrategier og bryder de uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier for at kunne bryde isolationen i hjemmet.
Dette kræver, at den unges nervesystem kommer i balance og den unge stabiliseres ift. sine belastningsreaktioner.
Den unge vil støttes i at opnå en indsigt i egne diagnoser og mønstre, så den unge kan hjælpes til hensigtsmæssige selvbeskyttelsesstrategier og mestringsevner til at fungere i en hverdag uden for hjemmet. Dertil mål om at opnå mødestabilitet og tåle at blive eksponeret for samvær i et mindre ungemiljø og kravene i en undervisningsramme.
AtoB tilbyder ikke hjemmeundervisning i fagfaglige fag, men bruger kontakten i hjemmet som en del af den psykoedukative indsats, der skal hjælpe den unge til at bryde ud af sin isolation og rykke grænserne for, hvad den unge kan tåle.

Indhold i forløbet:

Etablere en tryg relation mellem den unge og primær medarbejder fra AtoB 

Besøg i hjemmet vil ofte foregå på en trappetrinsmodel, hvor der til start etableres kontakt og tillid til den unge. Der vil til en start ofte være 2 korte besøg i hjemmet på ugentlig basis. Vi har erfaring med, at den unge bruger eget energi på at møde os, og at den unge ikke skal opleve vores besøg som et krav eller et pres, den unge ikke kan imødekomme. Det er derfor ikke usædvanligt, at vi bygger relationen op omkring korte besøg á fx 30 minutters varighed. Når vi har etableret tillid til den unge, vil besøg og varighed intensiveres.   
Nogle unge kan ikke møde os fysisk. I de tilfælde vil vi møde op i hjemmet, men eksempelvis sidde ude foran døren, fremfor den fysiske kontakt. Vi vælger helt bevidst at møde op hos den unge, også selvom vi ikke ser denne til en start. På den måde får vi ikke etableret, eller opretholdt, systemer, der er baseret på undgåelsesstrategier og sikkerhedsadfærd, som eksempelvis at have kontakten til os på afstand via tlf. I stedet arbejder vi med gradvist at udsætte den unge for de frygtede situationer, hvor 1. skridt er, at vi er i nærheden og derfra arbejder psykoedukativt med den unge. Dette er bl.a. at få skabt balance i den unges nervesystem, dæmpet angsten ift. krav og forventninger samt læring om egen tilstand og mestringsstrategier.

Bryde isolationen og begynde proces med at etablere en dagligdag i unge- og læringsmiljøet på AtoB

Efter længere tids isolation vil den unge sandsynligvis ikke være i stand til at tage offentlig transport. For at dette ikke bliver en forhindring for næste trin i læringskurven, bruger vi bil til at hente og bringe.
Ved at vores pædagogisk uddannede personale henter i vores egne biler, mindsker vi den belastningsgrad, den unge udsættes for.
Vi er med vores faglige ekspertise klædt på til at håndtere bl.a. angstproblematikker, sanseforstyrrelser og OCD symptomer. AtoB’s personale er trænet i at se tegnene på, at et angstanfald er på vej samt at imødekomme og/eller afhjælpe OCD adfærd. Vi bruger med andre ord arenaen i bilen til at etablere en bro mellem hjemmet og AtoB.
Turen i bilen bruges til at præparere den unge på dagen, og turen hjem bruges til at evaluere dagen; er der situationer, han skal have talt igennem eller oversat samt måder, hvor vi kan arbejde med psykoedukation og mestringsstrategier, så næste dag bliver lettere. Om det kræver 10 minutter eller 1,5 time at komme ud af døren, har vi tiden til at vente og motivere ham.
Vi arbejder med en tilgang, hvor vi konstant mikroregulerer og møder den unge der, hvor udviklingen kan ske. I praksis kan det fx. betyde, at vi på en given dag vurderer, at han ikke tåler et pres om at møde på AtoB, og at vi eksempelvis i stedet kører en tur, hvor vi via samtale kan lave en strategi med ham om, hvordan han dagen efter kan møde ind. På den måde arbejder vi rundt om hans uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier og selvbeskyttelse og bryder systemerne med at blive hjemme, samtidig med at vi imødekommer, når hans nervesystem er for belastet. 

Indgå i et udviklende ungemiljø på AtoB med eksponering for frygtede situationer

Det vil være målet, at den unge på sigt kan være en del af AtoB’s ungemiljø. I ungemiljøet vil den unge via socialt samspil og samtaler med andre unge trænes i sin mentaliseringsevne og at blive eksponeret for andres selskab.
Den unge vil via psykoedukative samtaler få værktøjer til at mestre sine udfordringer ift. sine symptomer fra diagnoserne og den sociale angst.
Den unge vil, på AtoB, opleve at være en positiv del af et udviklende fællesskab med andre unge og vil via sine egne holdninger og værdisæt kunne bidrage i øjenhøjde med de andre unge. Dette omsættes i AtoB således, at den unge oplever øget selvtillid samt mod på at fortsætte udviklingen i de sociale kontekster og bryde ud af sin sociale angst. Det er desuden nødvendigt for den unge at tåle fællesskaber, så han kan begynde at se ind i fremtidsperspektiver ift. uddannelse og beskæftigelse.

Opøvelse i undervisningsrammer og læringsparathed

Der vil på AtoB være fokus på, at den unge opøver positive erfaringer med en undervisningsramme og tåler den. Den unge vil desuden modtage undervisning i at håndtere egen tilstand på en måde, så den ikke forhindrer ham i at kunne opnå de uddannelsesmæssige kompetencer, som vurderes realistiske og hensigtsmæssige ift. hans fremtid.

Brobygning til relevant STU tilbud

AtoB introducerer den unge for flere trygge relationer til medarbejdere, der kan øve den unge i fortsat at have lyst og mod på, at møde nye voksne i et kommende STU tilbud. AtoB vil, i samarbejde med det øvrige netværk, bidrage til at pege på et relevant STU tilbud, hvor den unge fortsat kan udvikle sig og profitere af både fællesskab og en undervisningsramme med fagfagligt indhold.
Så snart det rette STU tilbud er fundet, vil AtoB påbegynde proces med brobygning og miljøskifte, så den unge sikres et skifte, han profiterer af. I det tilfælde man fra forvaltningens side vurderer, at den unge efter endt § 85 forløb skal opstarte et STU forløb hos AtoB, vil vi kunne tilbyde lignende ovenstående forløb som et STU forløb. .

AtoB har erfaring med at skabe overgange til andre mindre omfattende STU tilbud, når, eller hvis, eleven bliver parat til det. Dermed kan målene med STU’en kvalificeres på baggrund af den unges aktuelle ressourcer og ønsker samt muligheder for fremtiden.

Forældrerådgivning og helhedsindsats om familien

Forældrerådgivning foregår samtalebaseret 1 gang ugentligt eller i den kadence, som forældrene kan overskue. Fokus er på at forældrene får bearbejdet fastlåste familiedynamikker og opnår viden og værktøjer om strategier og værktøjer til brug i familien. 


» AtoB arbejder med kvalitetssikring og forpligter sig i et samarbejde på at levere følgende:

 • Månedlig statusrapport med status på ressourcer og kompetencer ift. mål og delmål, den unges progression og indsats i den kommende periode. Statusrapporten sendes hver måned til  koordinerende sagsbehandler
 • Registrering af den unges fremmøde og deltagelse i forløbet på AtoB.
  Vi sender registreringen månedsvis koordinerende sagsbehandler i forbindelse med den månedlige statusrapport
 • Evaluerende statusrapport, anbefaling og dialog vedr. den unges muligheder på jobmarkedet og/eller videre uddannelsesforløb ved afslutning af forløbet på AtoB

Tovhold på netværket og møder

Atob påtager sig altid ansvaret og opgaven om at agere tovholder og koordinator på møder om den unges udvikling og trivsel. Vi forpligter os til følgende møder under den unges forløb:

 • Netværksmøder med den unge, forældre, UU vejleder samt sagsbehandler og eventuelle andre relevante aktører i den unges liv.
  Vi afholder netværksmøder minimum hver 6.måned
 • Udslusningsmøder og brobygningsmøder i perioden op til at den unge stopper på AtoB
 • Forældresamtaler som helhedsindsats, hvor vi tilbyder sparring ift. forældrenes strategier til at hjælpe den unge bedst muligt samt støtte op om den unges trivsel i familien.
  Vi afholder forældresamtaler med de individuelle forældre minimum 1 gang om måneden
 • Møder med andre relevante aktører. Det kan eksempelvis være bosteder eller brobygning til kommende tilbud for den unge

En individuelt tilrettelagt indsats med formål om, at afklare dels den unges ressourcer og funktionsniveau og dertil gå på opdagelse i, hvad den unge ønsker og drømmer om, og hvorvidt dette kan indfris i en realistisk ramme indenfor uddannelse og/eller beskæftigelse.   

Mål med indsatsen
 • At etablere en bæredygtig og meningsfuld relation til den unge med henblik på den videre indsats
 • At den unge indgår i et psykoedukativ forløb med henblik på at opnå hensigtsmæssige selvbeskyttelsesstrategier og mestringsevner samt håndtering af, og indsigt i, egne diagnoser og udfordringer
 • At den unge trænes i sociale strategier og hensigtsmæssige selvbeskyttelsesstrategier, fremfor uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier.
 • At nuancere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for den unge, således at et realistisk mål sættes 
 • At den unge bliver i stand til at indgå i, og tåle,  AtoB’s udviklende ungemiljø som en del af indsatsen
 •  At den unge vha. positive erfaringer og øget selvtillid bliver parat til at indgå i en undervisningsramme med henblik på at påbegynde en STU, praktikplads eller andet mindre indgribende tilbud 
 • At identificere faglige huller hos den unge, på baggrund af mange års skolefravær for at identificere en beskæftigelsesrettet indsats
 • At støtte forældre/familien og rådgive om hvordan den unge støttes bedst muligt, samtidig med at der bevares (eller etableres) en sund familiedynamik i en udfordret hverdag
 • At der skabes kontakt til egnede praktik- og/eller arbejdspladser for den unge
 • At den unge, med støtte fra AtoB,  opnår erfaring med forskellige praktiksteder
 • At der evalueres og videregives viden og erfaring til kommunen, mhp. den unges trivsel og videre livsforløb 

For at den unge skal kunne indgå i udviklende forløb og faglig udvikling, vil det første skridt i indsatsen være at etablere en meningsfuld relation til den unge, hvorfra der kan arbejdes videre med indsatsen om den unge via. psykoedukativt arbejde med den unge, så denne opnår hensigtsmæssige mestringsstrategier og bryder uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier.
Dette kræver, at den unges nervesystem kommer i balance og den unge stabiliseres ift. sine belastningsreaktioner.
Den unge vil støttes i at opnå en indsigt i egne diagnoser og mønstre, så den unge kan hjælpes til hensigtsmæssige selvbeskyttelsesstrategier og mestringsevner til at fungere i en hverdag uden for hjemmet. Dertil mål om at den unge opnår mødestabilitet, en hensigtsmæssig døgnrytme, tåler krav og forventninger samt opnår positive erfaringer med et fællesskab.   
AtoB tilbyder ikke hjemmeundervisning i fagfaglige fag, men bruger en evt. kontakt i hjemmet som en del af den psykoedukative indsats, der skal hjælpe den unge og rykke grænserne for, hvad den unge kan tåle.

Indhold i forløbet:

Etablere en tryg relation mellem den unge og primær medarbejder fra AtoB 

Besøg i hjemmet vil ofte foregå på en trappetrinsmodel, hvor der til start etableres kontakt og tillid til den unge. Herfra er indsatsen tilrettelagt således, at den unge bliver en del af AtoB, hvor psykoedukation i både 1:1 kontekst med primær medarbejder samt i det sociale ungemiljø, ruster den unge med strategier til et kommende uddannelsestilbud, praktik- eller arbejdsplads.  

Transport i trygge rammer som øvebane inden selvtransport 

Sandsynligvis vil den unge  ikke være i stand til at tage offentlig transport. For at dette ikke bliver en forhindring for næste trin i læringskurven, bruger vi bil til at hente og bringe.
Ved at vores pædagogisk uddannede personale henter i vores egne biler, mindsker vi den belastningsgrad, den unge udsættes for.
Vi er med vores faglige ekspertise klædt på til at håndtere bl.a. angstproblematikker, sanseforstyrrelser og OCD symptomer. AtoB’s personale er trænet i at se tegnene på, at et angstanfald er på vej samt at imødekomme og/eller afhjælpe OCD adfærd. Vi bruger med andre ord arenaen i bilen til at etablere en bro mellem hjemmet og AtoB.
Turen i bilen bruges til at præparere den unge på dagen, og turen hjem bruges til at evaluere dagen; er der situationer, han skal have talt igennem eller oversat samt måder, hvor vi kan arbejde med psykoedukation og mestringsstrategier, så næste dag bliver lettere. Om det kræver 10 minutter eller 1,5 time at komme ud af døren, har vi tiden til at vente og motivere ham.
Vi arbejder med en tilgang, hvor vi konstant mikroregulerer og møder den unge der, hvor udviklingen kan ske. I praksis kan det fx. betyde, at vi på en given dag vurderer, at han ikke tåler et pres om at møde på AtoB, og at vi eksempelvis i stedet kører en tur, hvor vi via samtale kan lave en strategi med ham om, hvordan han dagen efter kan møde ind. På den måde arbejder vi rundt om hans uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier og selvbeskyttelse og bryder systemerne med at blive hjemme, samtidig med at vi imødekommer, når hans nervesystem er for belastet. 

Indgå i et udviklende ungemiljø på AtoB med eksponering for frygtede situationer

Det vil være målet, at den unge på sigt kan være en del af AtoB’s ungemiljø. I ungemiljøet vil den unge via socialt samspil og samtaler med andre unge trænes i sin mentaliseringsevne og at blive eksponeret for andres selskab.
Den unge vil via psykoedukative samtaler få værktøjer til at mestre sine udfordringer ift. sine symptomer fra diagnoserne og den sociale angst.
Den unge vil, på AtoB, opleve at være en positiv del af et udviklende fællesskab med andre unge og vil via sine egne holdninger og værdisæt kunne bidrage i øjenhøjde med de andre unge. Dette omsættes i AtoB således, at den unge oplever øget selvtillid samt mod på at fortsætte udviklingen i de sociale kontekster og bryde ud af sin sociale angst. Det er desuden nødvendigt for den unge at tåle fællesskaber, så han kan begynde at se ind i fremtidsperspektiver ift. uddannelse og beskæftigelse.

Opøvelse i undervisningsrammer og læringsparathed ift. at opnå viden mhp. arbejde eller praktik

Der vil på AtoB være fokus på, at den unge opøver positive erfaringer med en undervisningsramme og tåler den. Den unge vil desuden modtage undervisning i at håndtere egen tilstand på en måde, så den ikke forhindrer ham i at kunne opnå de uddannelsesmæssige kompetencer, som vurderes realistiske og hensigtsmæssige ift. hans fremtid.

Brobygning til relevant praktiksted, arbejdsplads eller mindre indgribende tilbud 

AtoB vil stå for kontakt til bl.a. praktiksteder, der har til formål både at øve den unge i at indgå på en arbejdsplads med forventninger, men også til formål at afklare den unges ressourcer samt gå på opdagelse i den unges egne ønsker om beskæftigelse. Der kan i forløbet være flere forskellige praktikpladser, og den unge vil være støttet af AtoB under hele forløbet. For nogle unge er det hensigten at brobygge til skånsomme miljøskift til mindre indgribende tilbud, STU uddannelser eller andre relevante aktører for den unge. 

Forældrerådgivning og helhedsindsats om familien

Forældrerådgivning foregår samtalebaseret 1 gang ugentligt eller i den kadence, som forældrene kan overskue. Fokus er på at forældrene får bearbejdet fastlåste familiedynamikker og opnår viden og værktøjer om strategier og værktøjer til brug i familien. 


» AtoB arbejder med kvalitetssikring og forpligter sig i et samarbejde på at levere følgende:

 • Månedlig statusrapport med status på ressourcer og kompetencer ift. mål og delmål, den unges progression og indsats i den kommende periode. Statusrapporten sendes hver måned til  koordinerende sagsbehandler
 • Registrering af den unges fremmøde og deltagelse i forløbet på AtoB.
  Vi sender registreringen månedsvis koordinerende sagsbehandler i forbindelse med den månedlige statusrapport
 • Evaluerende statusrapport, anbefaling og dialog vedr. den unges muligheder på jobmarkedet og/eller videre uddannelsesforløb ved afslutning af forløbet på AtoB

Tovhold på netværket og møder

Atob påtager sig altid ansvaret og opgaven om at agere tovholder og koordinator på møder om den unges udvikling og trivsel. Vi forpligter os til følgende møder under den unges forløb:

 • Netværksmøder med den unge, forældre, UU vejleder samt sagsbehandler og eventuelle andre relevante aktører i den unges liv.
  Vi afholder netværksmøder minimum hver 6.måned
 • Udslusningsmøder og brobygningsmøder i perioden op til at den unge stopper på AtoB
 • Forældresamtaler som helhedsindsats, hvor vi tilbyder sparring ift. forældrenes strategier til at hjælpe den unge bedst muligt samt støtte op om den unges trivsel i familien.
  Vi afholder forældresamtaler med de individuelle forældre minimum 1 gang om måneden
 • Møder med andre relevante aktører. Det kan eksempelvis være bosteder eller brobygning til kommende tilbud for den unge

Hvorfor AtoB er unik i forhold til andre tilbud

AtoB er et unikt tilbud til en meget specifik målgruppe. Dét, at vi fokuserer udelukkende på en snæver målgruppe betyder, at alt i vores dagligdag imødekommer de behov, som får målgruppen til at profitere et forløb.
En væsentlig del af AtoB’s succes er, at vores personale er specialiseret med uddannelse, viden og erfaring om autisme, traumer og belastningsreaktioner. Vores fokus betyder, at vi har opbygget erfaring med helt specifik viden om en gruppe af unge, der ellers er overset i systemet, og hvor familierne ofte mødes med afmagt, manglende viden og erfaring om, hvad der kan stilles op for a hjælpe dem. 
Vores 1:1 normering betyder, at den enkelte unge får den nødvendige støtte af personalet, som konstant har fagligheden med i relationen til den unge og kan vurdere, hvilken retning, dagen skal tage. Formålet er altid, at den unge støttes til at være en del af fællesskabet på AtoB og udvikle sig i de miljøterapeutiske rammer i samspil med andre unge og træne sociale strategier. 

Når den unge kan komme på AtoB konverterer vi aflysninger til hjemmebesøg

På AtoB kan man ikke melde afbud. De dage, hvor det er svært at komme ind til AtoB, kommer AtoB på hjemmebesøg. Det gør vi for at holde fast i kontakt og relationen til den unge, men også for at den unge ikke oplever nederlaget ved afbud og skal se dag 2 i øjnene, hvor det at komme ind på AtoB blot er blevet endnu sværere. Dette er et skred, som mange unge har med sig fra tidligere forløb, hvor en aflysning fører til yderligere aflysning for til sidst at ende med afbrudt kontakt og et mislykket forløb. Vores metode med at fastholde kontakt sikrer, at vi har succes med at fastholde kontakt og progression hos den unge. 

Vi står for transporten mellem hjemmet og AtoB

Vi har egne biler og henter og bringer de unge. Dette gør vi fordi, vi ved, at den unges energi ikke rækker til både selvtransport og en indsats på AtoB, hvor den unge er på massivt arbejde med sociale strategier, eksponering og fællesskab. Vi prioriterer, at den unges energi skal bruges til at psykoedukativ udvikling, hvor strategierne kan tages med ud fra AtoB. Når dette er å plads, vil energiregnskabet automatisk efterlade plads til, at vi kan øve selvtransport med den unge. 
Transporten i egne biler foregår med AtoB’s faste medarbejdere, der kan støtte den unge i kørslen og bruge denne til at forberede dagen eller samle op på den dag, der er gået. 

De unge oplever succes i et fællesskab

En stor del af de unge, der starter på AtoB, har dårlige erfaringer fra andre tilbud, hvor de har været placeret med unge, hvis udfordringer og diagnoser ikke matcher vores unge. Det kan eksempelvis være, når en ung har været placeret med unge, der har misbrugsproblematikker, nedsat begavelse og/eller er udadreagerende. Det resulterer som regel i yderligere nederlag og isolation samt oplevelsen af ikke at ‘passe ind’ eller tro på egne muligheder i fællesskaber. På AtoB oplever de unge succes i fællesskabet og med at træne sociale strategier.
Vores unge fortæller om, at de på AtoB for første gang oplever at spejle sig i andre ligesindede unge og mødes i øjenhøjde med samme udfordringer og erfaringer. Det giver dem mulighed for at udvikle sig positivt i vores ungemiljø, hvor de selv bidrager til fællesskabet og ad den vej opbygger et positivt selvværd. Dette er en vigtig byggesten i at hele de unge, stabilisere nervesystem og funktionsniveau, mindske belastningsreaktioner og udvikle tro på egne evner og fremtidsmuligheder.
Med denne udvikling kan vi begynde at arbejde med at rykke grænserne for eksempelvis at indgå i undervisning og tiltag rettet mod fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse. 

Vores fysiske indretning i en miljøterapeutisk ramme

Miljøet på AtoB er indrettet ned i de helt små detaljer, således at der tages hensyn til de massive sanseforstyrrelser, mange af de unge kommer med. Der er samtidigt tænkt nøje over, at vi både kan tage hensyn, men også arbejde strategisk med at eksponere de unge, for på sigt at rykke deres grænser for, hvad de kan tåle. 

Personalets faglighed; viden om autisme, traumer og beastningsreaktioner

Alt personale på AtoB er nøje castet ud fra deres faglige profiler, hvor uddannelse, erfaring og faglig opkvalificering er en vigtig del af vores høje faglige niveau. Samtidig arbejder vi med at have forskellige profiler, også ved den helt konkrete fysiske fremtoning og facon, så vi kan matche de unge med de primære kontakter, der skaber den nødvendige ro og tryghed, men også så vi på sigt kan arbejde med at rykke den unges grænse for, hvad denne kan tåle ift. at indgå i forskellige relationer. Vi arbejder relationelt og vidensbaseret ud fra de unges profiler og diagnoser. 

Kvalitetssikring

AtoB arbejder med kvalitetssikring. Det betyder, at vi forpligter os på at levere månedlig skriftlig dokumentation, have relevant uddannet personale og arbejde med fuld synlighed omkring indsats og forløb. 

 • Takst for beskæftigelsesrettede forløb

  Taksten på AtoB er fastsat ud fra vores helhedstilbud. Det betyder, at alt indhold er inkluderet, så som daglig kørsel mellem AtoB og bopæl, hjemmebesøg, forældrerådgivning, materialer og forplejning.  Derudover inkluderer alle indsatser på AtoB månedlig skriftlig dokumentation til kommunen, tovhold på netværk og møder og evaluerende rapport ved afsluttende forløb med anbefalinger til den unges videre forløb. Et LAB forløb er tilrettelagt med 1:1 normering.

Visitation til AtoB

Det er den unges sagsbehandler, der visiterer til forløb på AtoB.
Kontakt os hvis du vil vide mere om muligheder for et forløb på AtoB, eller hvis du har andre spørgsmål.

 • Daglig leder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • kontakt@atob-cph.dk