Ny STU lovgivning med
flere rettigheder til den unge

Flere rettigheder til de unge

STU er en uddannelse for unge med særlige behov. Den nye STU lovgivning skal sikre, at de unge får flere rettigheder, når de skal vælge deres uddannelse. Samtidig skal kvaliteten af uddannelsen løftes, så de unge får det afsæt ind i voksenlivet, som er hensigten med uddannelsen. Uanset om den unge skal videre i uddannelse eller beskæftigel efter STU, eller om den unge står overfor en førtidspension, skal den unge garanteres fokus på udvikling ift. et så selvstædigt voksenliv som muligt.

Mulighed for selv at pege på en STU institution

Den unge skal sikres mere indflydelse på uddannelsesforløbet og skal høres ift. drømme og ønsker om fremtiden. Kommunen skal derfor tage stilling til og vejlede den unge ud fra de forslag, den unge selv kommer med. Derfor indføres nye rettigheder til de unge, der konkret får ret til at:

  • Vælge mellem flere relevante tilbud, som kommunen er forpligtet til at præsentere og vejlede i forhold til
  • Komme med et alternativt forslag til kommunens foreslåede tilbud, der har samme visitationsniveau, herunder pris, og som den unge mener kan tilgodese indholdet i sin forløbsplan

Det kommunale Visitationsudvalg træffer afgørelse m.h.t.
hvilken leverandør, der bedst imødekommer den unges
behov. Den unge og dennes families ønsker tages med i
afgørelsen jf. lov nr. 731 af 13. juni 2023.

Skærpet formål

De unge skal have de bedste forudsætninger for at komme godt videre i tilværelsen efter STU. Derfor skærpes formålet med STU, så det bliver tydeligere rettet mod at give de unge de bedste muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse. For de unge, hvor arbejdsmarkedet eller videre uddannelse ikke er en mulighed, skal der fortsat være et tydeligt mål om, at eleverne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

Fagligt grundlag på STU

Der etableres et fagligt grundlag for politisk stillingtagen til specialplanlægning på STU-området gennem kortlægninger og analyser af den samlede vifte af STU-tilbud. Det faglige grundlag skal give overblik over relevante tilbud og STU-målgruppens behov i kommunerne og understøtte bedre udnyttelse af ressourcer.

Overblik med en STU portal

For at give de unge og deres familier et overblik over uddannelsesmulighederne, etableres der en STU-portal over de STU-udbydere, kommunerne samarbejder med inkl. kommunernes egne STU-tilbud.  Alle uddannelsessteder skal registres i portalen. 

Løft af kvalitet

Kommunernes myndighedsansvar over for elever og uddannelsessteder tydeliggøres i aftalen. Der indføres en ny skabelon til kvalitetsaftaler, som kommunen kan bruge, og der udarbejdes centrale anbefalinger til kvalitetsparametre. Anbefalingerne skal understøtte kommunernes mulige kvalitetskrav til uddannelsesstederne i kvalitetsaftalen og i kommunernes eventuelle og uvildige tilsyn med uddannelsesstederne.

Tidlig afklaring

De unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker skal afklares, inden de afslutter deres STU. Det skal understøttes af en generel opstramning af udslusningsredskaber og -indsatser for de unge. 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information, visitation eller aftale om et besøg.