Lovgrundlag for visitation til AtoB  

AtoB samarbejder med en lang række kommuner. I samarbejdet leverer vi en særlig håndholdt indsats til den helt specifikke og snævre målgruppe, som vi har ekspertisen til at hjælpe.
De kommuner, som vi samarbejder med, visiterer efter Serviceloven, ofte paragraf 85, LAB loven (Lov om aktiv beskæftigelse) samt Bekendtgørelse af Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Afhængig af indsatsens formål, hjælper vi både unge over og under 18 år.

Det er kommunen, der afgør, hvilke paragraffer, de bruger til at visitere til AtoB. Vi kan derfor kun vejlede ift. erfaring med, hvilke paragraffer andre samarbejdskommuner har benyttet. 

 • cropped-512favicon-1.png

  Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

  STU er for unge, der ikke kan gennemføre ordinære ungdomsuddannelser. AtoB tilbyder 3årige STU forløb og derudover har vi massiv erfaring med at tage imod elever, der har afbrudte og fejlslåede STU forløb bag sig.
  STU er for unge fra det år, hvor den unge fylder 17. STU skal være påbegyndt inden den unge fylder 25.

Formålet med Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:
§ 1. 
Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.
Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.
Kapitel 2
Kommunalbestyrelsens tilbud om ungdomsuddannelse:
Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge omfattet af 1. pkt., der er tilmeldt kommunens folkeregister, en 3-årig ungdomsuddannelse efter denne lov, jf. dog § 8, stk. 4.
Stk. 2. Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Hvis den unge fortsætter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v., efter undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet dog først i forbindelse med denne undervisnings ophør.
Stk. 3. Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud indtil det fyldte 25. år.
Stk. 4. Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest 5 år efter, at den er påbegyndt.

 • cropped-512favicon-1.png

  Lov om aktiv beskæftigelse

  Lov om aktiv beskæftigelse bruges som regel til afklaringsforløb rettet mod beskæftigelse. Nogle kommuner bruger også LAB loven til at starte en indsats op i hjemmet, så den unge bliver parat til næste skridt i sin udvikling udenfor hjemmet.
  LAB loven kan bruges til unge over og under 18 år.

Formål med Lov om aktiv beskæftigelse:
§1
Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at 3) bistå personer, der har behov for en indsats til at opnå eller fastholde et job, herunder personer med begrænsninger i arbejdsevnen, med en individuel og målrettet beskæftigelsesrettet indsats med henblik på varig tilknytning til arbejdsmarkedet og hel eller delvis selvforsørgelse og 4) bistå unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, med en individuel og målrettet indsats, med henblik på at den unge kan gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår.

Stk. 2. For personer, som har brug for en indsats, tilrettelægges indsatsen med henblik på varig arbejdsmarkedstilknytning, og således at den kan gennemføres på så kort tid som muligt under hensyn til personens forudsætninger og behov og under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være sammenhængende med eventuelle sociale og sundhedsmæssige indsatser.

Kapitel 3
Målgrupper:

§6.
Der er følgende målgrupper i denne lov:

4) Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.
5) Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.
6) Personer, der modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.
8) Personer i ressourceforløb efter kapitel 19.
10) Personer i revalideringsforløb efter kapitel 21 bortset fra personer i forrevalidering omfattet af nr. 6.
11) Personer, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
12) Selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller su efter SU-loven, og personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.
13) Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Bekendtgørelsen om STU 

Du kan læse fyldestgørende information på Retsinformation

Lov om Aktiv beskæftigelse

Du kan læse fyldestgørende information på Retsinformation

Serviceloven

Du kan læse fyldestgørende information på Retsinformation

Kontakt os for yderligere information

 • Daglig leder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • lli@atob-cph.dk
 • Frederiksberg Alle 104 | 1820 Frederiksberg

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du vil vide mere om muligheder for et forløb på AtoB eller har andre spørgsmål.
Du er desuden altid velkommen til at ringe for at aftale et besøg.