STU der giver mening

Individuelt tilrettelagt STU

AtoB tilbyder STU forløb for normalt- til højt begavede unge i alderen 16-25 år, med diagnoser indenfor autismespektret. Dertil kommer svære belastningsreaktioner såsom angst, skolefravær, nedsat kravkapacitet samt svære isolationsproblematikker. Disse unge er yderst sårbare overfor belastninger og har et meget svingende trivsels- og funktionsniveau samt en lav kapacitet ift. krav, forventninger og sansestimuli. En del af kompleksiteten ift. at finde en holdbar indsats er, at disse unge besidder store ressourcer, men samtidigt har behov for en massiv, indgribende indsats og konkret støtte i hverdagen, da deres kognitive evner ikke matcher deres handlingskompetence.
AtoB er specialiseret i viden om netop denne målgruppe og deres behov for fleksibilitet. En STU ved AtoB kan foregå som en vekselvirkning med besøg i hjemmet og på AtoB i et trygt, mindre miljø med andre unge.
En STU på AtoB er tilrettelagt med 1:1 støtte. 

5 trin i en meningsfuld STU

Isolation i hjemmet

Mange af de unge, vi samarbejder med, har været hjemme i flere år. Her er det nødvendigt at bygge en helt tryg og stabil relation op. Målet er altid at brobygge til AtoB, hvor den unge kan træne sociale mestringsstrategier i praksis. En STU på AtoB kan startes op i hjemmet, hvis eleven lever i isolation. Herefter kan STU fortsat være en vekselvirkning mellem fremmøde på AtoB og besøg i hjemmet. Ligeledes kan en planlagt dag på AtoB konverteres til hjemmebesøg for at fastholde kontakt og undgå en aflysning. På den måde kan der tages hensyn til den unges kapacitet og behov for restitution, samtidig med at eleven får udbytte af timerne til rådighed på STU.
For unge, der vil profitere af et stabiliseringsforløb, tilbyder vi Parat til STU.

En kompleks profil med brug for en specialiseret indsats

Vi har den nødvendige erfaring og viden til at skabe ændringen i elevens liv

Når autismen møder et traume

De unge i målgruppen kommer med en historik med at præstere over evne, hvor indre og ydre krav har oversteget den unges ressourcer og kapacitet. Mennesker med autisme tænker og opfatter verden anderledes end det neurotypiske menneske, hvilket betyder, at barnet/den unge har brugt mere kapacitet, end der har været til rådighed, for at forstå, omsætte og indgå i verden. Dette er ofte ikke synligt for omverden pga. maskering, som er en typisk ubevidst coping-strategi. Når dette står på i længere tid, vil det resultere i længerevarende stress, der fører til komplekse og invaliderende belastningsreaktioner; både fysisk og psykisk. Dertil vil de udfordringer, som autismen fører med sig, fylde mere qua den unges belastningssituation. Den unge vil sandsynligvis stagnere eller regrediere i sin udvikling; dvs. tab af færdigheder og tilbagegang i sin udvikling. 

 

 • Svimmelhed
 • Træthed
 • Nedsat energi
 • Ekstrem udmatning
 • Smerter
 • Fordøjelsesproblemer
 • Søvnforstyrrelser
 • Ændret appetit
 • Opblussen af kroniske sygdomme
 • Øget følsomhed over for sanseindtryk
 • Kollaps og apati
 • Katatoniske tilstande
 • Angst og ængstelighed
 • Tvangshandlinger
 • Selvskade
 • Lavt selvværd og ekstrem usikkerhed
 • Passivitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Manglende motivation og initiativ
 • Social tilbagetrækning og isolation
 • Skolefravær
 • Ekstrem nedsat kravkapacitet
 • Vanskeligt ved at klare hverdagens almindelige gøremål

For at matche de unge i fællesskabet

Vi modtager ikke unge med en historik af gentagende udadreagerende adfærd. På den måde sikrer vi det rolige miljø, som de unge er trygge i og udvikler sig i.

Fagligt indhold og undervisning

Det er vigtigt, at notere sig, at eleverne på STU på trods af at være godt begavede alligevel har store faglige huller og manglende erfaring med skolegang, qua skolefravær. Det gælder også ift. at indgå i det sociale fællesskab med andre elever og unge på AtoB. 
Vi tilpasser derfor undervisning til den enkelte og ofte er der andre ting end det fagfaglige, som STU eleven skal øve sig i at mestre, inden fokus er på fagfagligt indhold. For mange af vores unge gælder det, at selve undervisningsrammen reaktiverer negative erfaringer med tidligere skoleoplevelser, så bare det at holde en blyant eller sidde foran en tavle, kan vække stærkt ubehag og angst.

Pædagogisk kørsel til og fra AtoB

For at arbejde med at stressreducere eleverne på AtoB og mindske deres belastningsreaktioner er det nødvendigt, at vi arbejder med pædagogisk transport mellem AtoB og bopæl som en del af udviklingen og indsatsen. På den måde undgår vi at eleven reaktiveres i belastningssymptomer og har kapacitet tilbage til, at vi kan arbejde på de andre parametre, der i sidste ende vil frigive det overskud, som er nødvendigt for at kunne tage transport selv.

Praktik og virksomhedsbesøg

Nogle elever kommer med eksisterende interesser og drømme. Andre skal have hjælp til at se forbi de aktuelle udfordringer og turde tænke i fremtidsmuligheder.
På AtoB arbejder vi med praktik som et mål i elevens STU. Praktik kan være alt fra at starte med én enkelt times virksomhedsbesøg til at have hele dage og forløb med praktik. Vores fokus er på, at elevens opbygger positive erfaringer i nærmeste udviklingszone. Derudover er fokus på at udvikle kompetencer, der er relevante ift. en evt. beskæftigelse, eleven gerne vil lære mere om. Eksempelvis kan en praktik på et gartneri understøttes af fagfaglig undervisning i læren om planter.
AtoB bygger bro til praktikstedet, så detaljer, der er betydningsfulde for et succesfuld forløb, videreformidles. Det kan eksempelvis være konkrete aftaler om arbejdsopgaver, struktur med tid og pauser eller at eleven på forhånd ved, hvordan en frokostpause foregår.
Vi samarbejder med erhvervsliv om relevante praktikmuligheder og evt. mulige videre tilknytning efter STU.

Linjer på AtoB

De fleste af vores elever starter deres STU med fuld fokus på at lære deres primære at kende samt træne at være i en social ramme med andre unge.
I et tempo, som sikrer, at eleven fortsat er tryg og kommer i trivsel, begynder vi at arbejde med at eleven erstatter uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier med mestringsstrategier. Når eleven er parat, kan dennes STU begynde at tage form efter en linje. Det er ikke et krav, at en STU på AtoB skal være linje-baseret, og en STU kan indeholde elementer af mange forskellige retninger.
Der også mulighed for en hverdag, hvor vi sammen finder dét, der giver mening for lige præcis den enkelte elev og dennes skræddersyede STU. 

Fagfagligt & eksamen
Fagfagligt linje er for dig, der ønsker at få undervisning i fag, der er rettet mod en afsluttende eksamen. Vi faciliterer eksamensrettet undervisning på 9. eller 10. klasses niveau samt HF/VUC niveau. Vi samarbejder med HF, KVUC og VUC og eksaminatorer, så du får en så tryg eksamen som muligt, der giver mod på mere.
It & Tech
It & Tech er for dig, der er nysgerrig på it og tech verden. Du får lov til at snuse til, og dygtiggøre dig i, forskellige retninger som eksempelvis animation, programmering, spildesign eller hardware. Vi samarbejder med praktiksteder og virksomheder, som en del af linjen.

Grøn & dyrehold
Grøn linje er for dig, der vil vide mere om planter, natur, dyr og produktion af eks. grøntsager og/eller botanik samt dyrehold. Du vil få mulighed for både praktisk og boglig undervisning om relevante emner. Vi samarbejder med relevante praktiksteder og virksomhede som en del af linjen.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os for yderligere information eller aftale om et besøg.