Sådan startede AtoB

AtoB så dagens lys i august 2018. Vi opstod ud fra Søstjerneskolens principper og værdier og nyder den dag i dag et tæt samarbejde, hvor vi deler viden og erfaringer om vores målgruppe. 
Inspirationen til AtoB opstod, da man på Søstjerneskolen oplevede, at der var et behov for et uddannelsessted, som endnu ikke eksisterede; et sted, der forstår kompleksiteten i vores målgruppes udfordringer, og hvor man har rammen til at fokusere på elever med traumer, så, så de kan profitere og udvikle sig omgivet af personale, der er specialiseret på netop disse unge og deres belastningsreaktioner.
Hurtigt viste det sig, at der var brug for et lille sted som AtoB, så unge i isolation hjemme, kunne komme ud og heles blandt andre unge.

Hvad og hvem er AtoB?

AtoB er et specialiseret ungdomstilbud, med max 15 indskrevne unge. Vi tilbyder forløb målrettet uddannelse og beskæftigelse, men inden vi når dertil, er 1. skrift ofte at bryde en isolation i hjemmet og via intensiv psykoedukation i miljøterapeutiske rammer ruste den unge til at indgå i fællesskaber og tåle krav. 
Med vores specifikke målgruppe har vi sikret, at rammerne og grundlaget for trivsel hos eleverne på plads. Samtidig er det lykkedes for AtoB at tiltrække landets dygtigste medarbejdere, der med ægte autentisitet forstår at møde eleverne med vidensbaseret tilgang, erfaring og spidskompetence på området.

Autisme og traumer

Vores målgruppe er unge normalt til højtbegavede unge, af begge køn, primært med diagnoser indenfor autismespektret. Fælles for dem er, at de har traumer med sig og massive belastningsreaktioner såsom angst, nedsat kravkapacitet, selvskade, tvangshandlinger og isolationsproblematikker. Derudover har de fleste af vores elever været afskåret fra at deltage i de skoletilbud, de ellers er blevet mødt med, hvilket har resulteret i, at de mangler erfaring med skolegang og har store faglige huller.
Vores elever er ikke udadreagerende, og vi er konsekvente med kun at modtage elever, der er i vores målgruppe. Vi arbejder miljøterapeutisk, hvor  byggestenene netop er helhed og en relationel tilgang. 

Forskellen på AtoB og andre tilbud

Forskellen på AtoB og andre tilbud til målgruppen er, at vi er konsekvente med vores 1:1 normering samt at holde fast i vores meget specifikke målgruppe. Det betyder, at vores elever kan spejle sig i hinanden og på den måde får oplevelser med fællesskaber og andre unge, som de føler sig tilpas i. 
Derudover går vi ikke på kompromis med faglighed og er optagede af et arbejdsmiljø, hvor faglighed, efteruddannelse og trivsel hos medarbejderne er en vigtig byggesten.

Det er vigtigt at forstå, at disse unges vanskeligheder er så massive, at der skal en gennemgribende indsats til.
Vores erfaring er, at når behandlingsindsatsen samles og ikke holdes adskilt, vil de unge hurtigere genvinde deres funktionsniveau og finde deres vej i forhold til uddannelse og erhvervsretning.

Et minisamfund hvor de unge øver sig på verden udenfor

Vi tilbyder et yderst fleksibelt og overskueligt miljø, således at der skabes gode betingelser for, at de unge kan udvikle sig i et afstemt tempo i forhold til det eksisterende funktionsniveau. På denne måde sikrer vi os, at de unge udvikler erfaring med at indgå i fællesskaber, som senere hen kan overføres og implementeres i fremtidige tilbud og/eller videreuddannelse eller erhvervsretning. Vores daglige fokus er på at skabe så trygge rammer, at den unge får modet til at kaste sig ud i ellers angst-fremkaldende situationer. Hele tiden med os til at gribe, hvis de falder.
Vi arbejder strategisk med at eksponere eleverne for det svære og skubbe deres grænser sammen med dem – men kun i nøje tilpassede bidder, hvor vi ved, at det er den rigtige vej for den unge. Hos os er der ingen ‘skal’, medmindre vi vurderer, at det er for den unges bedste.
Når den unge oplever, at der er ro og trygge rammer, vil situationer som fx frokost kunne øves, indtil det ikke længere er svært. Det samme med sociale kontekster og andre individuelle trickere, de unge kan have. Alt med henblik på, at den unge via denne sociale træning kan tage strategier med sig videre, til også at mestre sådanne situationer udenfor AtoB.

1:1 normering giver den nødvendige fleksibelt

De unge indskrives i 1:1 foranstaltning, hvilket betyder at der er stor fleksibilitet i forhold til at støtte den enkelte unge ind i fællesskabet. 1:1 betyder også, at den unge kan modtage hjemmebesøg eller deciderede indsatser i hjemmet, i de tilfælde, den unge ikke kan komme ud.
Ved 1:1 normering forstås ikke, at AtoB er et solisttilbud eller enkeltmandsprojek. Det er altid vores hensigt, at den unge skal med ind i ungefællesskabet, hvor de kan profitere af at træne sociale strategier og derudover opnå øget livskvalitet ved at være en del af et fællesskab.

1:1 kontakten lige også bruges til relevante brobygninger. Det kan eksempelvis være støtte ud i praktikforløb, fællesskaber og ADL træning. ADL træning i hjemmet kan, udover de indsatser, hvor isolation skal brydes, bruges til at opnå hensigtsmæssige søvnmønstre og spisevaner samt daglige rutiner. Udenfor hjemmet forstås støtten i forhold til hjælp til kontakt til kommunen, læge, psykiater, psykolog mm. Gennemgående for den samlede støtte er psykoedukation, mhp. at ruste den unge til på sigt at varetage eget liv.

Kørsel som pædagogisk værktøj

Mange af de unge, vi møder, har været i isolation i hjemmet i en lang periode. De unge vil sjældent være i stand til at kunne tage offentlig transport, og mange af dem har allerede mislykkede forløb med daglig taxikørsel bag sig.
Vi arbejder med at hente og bringe den unge i bil som en del af vores tilgang. Ved at vores pædagogisk uddannede personale henter den unge i vores egne biler, mindsker vi den belastningsgrad, den unge udsættes for. Vi er med vores faglige ekspertise klædt på til at håndtere sanseforstyrrelser, og vi ved, at lyden fra en radio, lugten fra en pose i bilen, deodoranten fra den, der kører eller tilfældige forsøg på samtaler og en eventuel uvished om, hvad den unge skal ind til, alt sammen er noget, der belaster den unge voldsomt. Vores personale er desuden trænet i at se tegnene på, at et angstanfald er på vej, og personalet ved, hvordan den enkelte unge skal mødes. Vores mulighed for at bruge transporten og bilen som et pædagogisk rum betyder, at vores unge har succes med at komme til AtoB og indgå i et læringsmiljø.
Vi bruger den daglige arena med at hente den unge til at etablere en bro mellem hjemmet og AtoB. Turen i bilen bruges til at præparere den unge på dagen, og turen hjem bruges til at evaluere dagen; er der situationer, den unge skal have talt igennem eller oversat samt måder, hvor vi kan arbejde med psykoedukation og mestringsstrategier, så næste dag bliver lettere.
Sommetider kræver det 10 minutter og andre gange kræver det 1,5 time at hente den unge og komme ud i bilen. Vi har tiden til at vente og motivere den unge, så en svær dag ikke bliver til en aflyst dag. Hvis det er helt umuligt for den unge at gennemføre en kørsel, kan vi lynhurtigt ændre dagens program til at kunne foregå i hjemmet.

Forældresamarbejde

For de unge på AtoB er det ofte gældende, at de er meget tæt knyttet til deres forældre. Vores erfaring er, at forældrene er udmattede og derfor har brug for, at der er andre der kan overtage det massive støttebehov disse unge har. Derudover ønsker de unge også at kunne selv, og AtoB har stor fokus på at støtte de unge til at udvikle egen selvstændighed. Vi tilbyder i alle vores forløb intensivt forældresamarbejde med rådgivning og konkrete værktøjer til forældrene. 

Mød personalet på AtoB

Personalet på AtoB er sammensat med en bred fagrelevant kompetenceprofil. Udover en primær uddannelse indenfor det lærerfaglige/pædagogiske kompetenceområde, har vi kompetencer indenfor kognitiv adfærdsterapi, specialpædagogik, familieterapi m.m. Vores medarbejdere modtager alle den specifikke autisme- og traumeuddannelse VITA. På AtoB har vi også specifikke undervisere til helt specifikke fag, når den enkelte unge har særlige ønsker.

Kontakt os for mere information

Tøv ikke med at kontakte os for mere information, aftale et besøg eller for visitation.