AtoB's Ydelser & forløb

AtoB tilbyder forskellige forløb, alle med det til fælles, at de er skræddersyet til vores specifikke målgruppe og tilrettelægges som helhedsindsatser.
Alle forløb varetages af vores specialiserede team, hvor alle medarbejdere har en relevant uddannelse. Vi arbejder ud fra vores metode med en erfarings- og vidensbaseret tilgang til unge med autisme, traumer, nedsat kravkapacitet og andre belastningsreaktioner. 
For at sikre det miljø. som vores målgruppe udvikler sig i, er AtoB et lille sted med 15 unge indskrevet. 
AtoB indskriver ikke udadreagerende unge. 

AtoB tilbyder følgende forskellige ydelser og forløb

 • atob stu forløb

  STU særlig tilrettelagt uddannelse

  AtoB tilbyder STU forløb efter lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.
  Vores målgruppe kommer med flere mislykkede skoleforløb bag sig, skolevægring, angst og nedsat kravkapacitet samt manglende erfaring med skolegang, efter mange års skolefravær.
  Vi er specialiserede i at få disse unge til trives og få succesoplevelser med både undervisning og oparbejdelse af strategier til at færdes, og trives, i et socialt ungemiljø.
  Målet med vores STU er, at den unge udvikler sig socialt, personligt og fagligt med fokus på et så selvstændigt voksenliv som muligt. .
  Den unges progression og funktionsniveau dokumenteres med månedlig skriftlig status til kommunen og en afsluttende funktionsbeskrivelse ift. den unges ønsker og fremtidsmuligheder.
  STU bevilliges efter bekendtgørelsen om Særlig tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov.

 • cropped-70favicon.png

  Forberedende forløb til STU

  Mange unge har brug for et forberedende forløb for at blive klar til at få fuldt udbytte af deres STU. Det er eksempelvis unge, der lever i isolation og/eller bliver ekstremt udtrættet af få sansestimuli.
  Disse unge profiterer af, at den første kontakt etableres i selve hjemmet, hvor der i stedet for forventning om at skulle præstere på en STU, er fokus på en tryg og bæredygtig relation til 2 primære medarbejdere. De 2 medarbejdere følger den unge tæt og arbejder med at stabilisere den unges funktionsniveau via en psykoedukativ indsats.
  Et led i det forberedende forløb er at bygge bro til AtoB, hvor den unge træner de tillærte strategier, oparbejder mødestabilitet og arbejder med at automatisere de tillærte selvbeskyttelses- og mestringsstartegier.
  Når den unge er parat til en STU, vil AtoB kunne tilbyde STU med de samme primære medarbejdere, så den unge undgår endnu et miljø- og primærskifte.

 • atob stu forløb

  Indsats i hjemmet ved massive isolationsproblematikker

  Vi tilbyder helhedsindsats i hjemmet for unge, der lever i isolation.
  Forløbet er individuelt tilrettelagt til unge, der har massive belastningsreaktioner og derfor er endt i isolation i hjemmet. Disse unge har brug for en intensiv indsats i hjemmet for at deres funktionsniveau bliver stabiliseret, så vi sammen med dem kan begynde at arbejde med hensigtsmæssige selvbeskyttelses- og mestringsstrategier for at kunne genoptage en hverdag udenfor hjemmet.
  Når den unge er parat til at forlade hjemmet, vil indsatsen fortsætte i det mindre ungdomsmiljø på AtoB, hvor den unge kan træne sociale strategier for med tiden at kunne påbegynde STU eller andre forløb målrettet et selvstændigt voksenliv.
  Forløbet vil være tilrettelagt som en helhedsindsats, hvor familie- og forældrerådgivning er en del af indsatsen.
  * Indsats i hjemmet bevilliges ofte efter servicelovens §85

 • atob stu forløb

  Beskæftigelsesrettede forløb

  Vi arbejder med 3 pejlemærker i beskæftigelsesrettede forløb på AtoB.
  Fælles for forløbende er, at de er individuelt tilrettelagt, så de matcher den unges aktuelle funktionsniveau, ressourcer og kompetencer.

  - Forløb, der forbereder den unge på at påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb.
  Dette er målrettet unge, der eksempelvis lever i isolation og lider af så massive belastningsreaktioner, at de ikke pt. er i stand til at indgå i et undervisningsmiljø eller sociale fællesskaber. Indsatsen er tilrettelagt med fokus på at stabilisere den unge og genskabe et nervesystem i balance. Herefter arbejdes der psykoedukativt med at ruste den unge med strategier, som den unge omsætter i vores miljøterapeutiske ramme i ungemiljøet på AtoB.

  - Forløb med fokus på afklaring ift. realistiske fremtidsmuligheder for den unge. En stor del af forløbet bruges på at stabilisere den unges funktionsniveau, så der kan laves en realistisk vurdering af den unges muligheder og ressourcer kombineret med den unges ønsker i forbindelse med uddannelse og beskæftigelse.
  Forløbet er tilrettelagt med henblik på at kunne kvalificere den unges næste skridt ift. uddannelse- eller beskæftigelse. En del af forløbet kan også bygges op om praktikker, hvor AtoB støtter den unge i at finde praktiksteder/arbejdspladser, som den unge via hensigtsmæssige selvbeskyttelses- og mestringsstrategier kan indgå på.

  - Forløb for unge, der pga. massive belastningsreaktioner og/eller fejlslåede skole/beskæftigelsesforløb står med afbrudte forløb og ofte er endt i isolation med mange års skolefravær. Disse unge har brug for en intensiv indsats for at blive stabiliseret, så de kan genoptage STU eller andre forløb målrettet uddannelse eller anden beskæftigelse.
  * Beskæftigelsesrettede forløb bevilliges ofte efter LAB loven, Lov om Aktiv Beskæftigelse, § 52.

 • cropped-70favicon.png

  Forældre- og familierådgivning

  Forældre til børn i massiv mistrivsel er som regel nedslidte efter mange års bekymring, sorg og frustration over fejlslåede forløb. Vi tilbyder forældre- og familierådgivning med udgangspunkt i konkret viden om kompleksiteten ved autisme, traumer og belastningsreaktioner. Vi arbejder med at give sparring og brugbare værktøjer samt indsigt i diagnoser og belastningsreaktioner, som forældre kan omsætte i dagligdagen. Samtidig tilbyder vi et fortroligt rum, hvor forældre kan dele tanker og modtage sparring på det, der er svært.
  Vi har dertil løbende forældrearrangementer med oplæg, inspiration og netværk med andre forældre.

 • atob stu forløb

  Ressourceforløb

  AtoB tilbyder ressourceforløb til unge, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, enten i sammenhæng med afsluttet STU, eller som selvstændigt forløb. Der arbejdes konkret med at udvikle den unges kompetencer indenfor områder, der vurderes realistiske ift. at den unge kan finde vej til en grad af beskæftigelse. Ligeledes kan der i dele af ressourceforløbet indgå elementer af praktik og uddannelse.
  Forløbet følges op med skriftlig redegørelse og dialog med kommunen ift. den unges muligheder for beskæftigelse.
  * Ressourceforløb bevilliges efter Lov om aktiv socialpolitik.

 • atob stu forløb

  Mentor-timer

  AtoB tilbyder mentortimer i de tilfælde, hvor en isoleret indsats kan hjælpe den unge. Det vil ofte være i forbindelse med brobygning til andre tilbud eller i tilfælde, hvor den unge har brug for støtte til at etablere sig i egen bolig, i beskæftigelse eller i fællesskaber med fokus på den unges livskvalitet.

 • AtoB arbejder med kvalitetssikring og gennemsigtighed i vores ydelser og indsats. Det betyder bl.a. at alt personale er relevant uddannet og løbende opkvalificeres ift. nyeste viden og erfaring på området. Derudover leverer vi hver måned skriftlig dokumentation ift. den unges progression og aktuelle funktionsniveau.

Kontakt for yderligere information og visitation

 • Daglig leder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • lli@atob-cph.dk
Louise AtoB