AtoB's Ydelser & forløb

AtoB tilbyder forskellige forløb, alle med det til fælles, at de er skræddersyet til vores målgruppe og tilrettelægges som helhedsindsatser. Det betyder, at der bl.a. er tæt forældre- og familiesamarbejde og at transport mellem bopæl og AtoB foregår i vores AtoB biler. Alle forløb varetages af vores specialiserede team, der alle arbejder ud fra vores metode baseret på en erfarings- og vidensbaseret tilgang til autisme og traumer. 
For at sikre det miljø. som vores målgruppe udvikler sig i, er AtoB et lille sted, hvor vi kun indskriver 15 unge ad gangen. 

 • atob stu forløb

  STU særlig tilrettelagt uddannelse

  AtoB tilbyder STU forløb efter lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.
  Vores målgruppe kommer med andre mislykkede skoleforløb bag sig, skolevægring, angst og nedsat kravkapacitet samt manglende erfaring med skolegang, efter mange års skolefravær.
  Vi er specialiserede i at få disse unge til trives og få en succesoplevelse med både undervisning og et socialt ungemiljø. En del af STU forløbet er centreret omkring, hvad der er af muligheder for den unge bagefter. Her går vi på opdagelse i, hvilke ønsker den unge har, og hvad der er af realistiske muligheder indenfor videre uddannelse eller beskæftigelse.
  Forløbet følges op med skriftlig redegørelse og dialog med kommunen ift. den unges fremtidsmuligheder, hvor den unges trivsel og livskvalitet skal forenes med kommunens forventninger til den unges grad af selvstændighed og selvforsørgelse.
  * Unge under 25 år kan visiteres til STU, såfremt det vurderes, at de ikke kan indgå på andre ordinære ungdomsuddannelser. Den unge har derved retskrav på en STU.

 • atob stu forløb

  Indsats i hjemmet v. isolationsproblematikker

  Vi tilbyder helhedsindsats i hjemmet for unge, der lever i isolation.
  Forløbet er individuelt tilrettelagt til unge, der har massive belastningsreaktioner og fejlslåede skole/beskæftigelsesforløb bag sig. Disse unge har brug for en intensiv indsats for at deres funktionsniveau bliver stabiliseret, så de kan genoptage en hverdag udenfor hjemmet. Når den unge er klar til dette, vil indsatsen fortsættes i det mindre ungdomsmiljø på AtoB, hvor den unge kan træne sociale strategier og med tiden påbegynde STU eller andre forløb målrettet uddannelse eller anden beskæftigelse.
  Forløbet vil være tilrettelagt som en helhedsindsats, hvor familie- og forældrerådgivning er en del af indsatsen.
  * Indsats i hjemmet bevilliges ofte efter serviceloven §85

 • atob stu forløb

  Beskæftigelsesrettede forløb

  Vi arbejder med 3 pejlemærker i beskæftigelsesrettede forløb på AtoB.
  Fælles for forløbende er, at de er individuelt tilrettelagt, så de matcher den unges aktuelle funktionsniveau, ressourcer og kompetencer.

  - Forløb, der forbereder den unge på at påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb.
  Dette er målrettet unge, der eksempelvis lever i isolation og lider af så massive belastningsreaktioner, at de ikke pt. er i stand til at indgå i et undervisningsmiljø eller sociale fællesskaber. Indsatsen er tilrettelagt med fokus på at stabilisere den unge og genskabe et nervesystem i balance. Herefter arbejdes der psykoedukativt med at ruste den unge med strategier, som den unge omsætter i vores miljøterapeutiske ramme i ungemiljøet på AtoB.

  - Forløb med fokus på afklaring ift. realistiske fremtidsmuligheder for den unge. En stor del af forløbet bruges på at stabilisere den unges funktionsniveau, så der kan laves en realistisk vurdering af den unges muligheder og ressourcer kombineret med den unges ønsker i forbindelse med uddannelse og beskæftigelse.
  Forløbet er tilrettelagt med henblik på at kunne kvalificere den unges næste skridt ift. uddannelse- eller beskæftigelse. En del af forløbet kan også bygges op om praktikker, hvor AtoB støtter den unge i at finde praktiksteder/arbejdspladser, som den unge via hensigtsmæssige selvbeskyttelses- og mestringsstrategier kan indgå på.

  - Forløb for unge, der pga. massive belastningsreaktioner og/eller fejlslåede skole/beskæftigelsesforløb står med afbrudte forløb og ofte er endt i isolation med mange års skolefravær. Disse unge har brug for en intensiv indsats for at blive stabiliseret, så de kan genoptage STU eller andre forløb målrettet uddannelse eller anden beskæftigelse.
  * Beskæftigelsesrettede forløb bevilliges ofte efter LAB loven, Lov om Aktiv Beskæftigelse, § 52.

 • cropped-70favicon.png

  Forældre- og familierådgivning

  Alle helhedsorienterede forløb på AtoB indeholder forældre- og familierådgivning samt forældreaftener med oplæg og inspiration.
  For familier, der ikke er tilknyttet AtoB via helhedsforløb, tilbyder vi rådgivning og undervisning, hvor familien opnår indsigt i egne dynamikker til at opnå hensigtsmæssige strategier og konkrete værktøjer ud fra en konkret viden om autisme- og traumereaktioner hos den unge.

 • atob stu forløb

  Ressourceforløb

  AtoB tilbyder ressourceforløb til unge, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, enten i sammenhæng med afsluttet STU, eller som selvstændigt forløb. Der arbejdes konkret med at udvikle den unges kompetencer indenfor områder, der vurderes realistiske ift. at den unge kan finde vej til en grad af beskæftigelse. Ligeledes kan der i dele af ressourceforløbet indgå elementer af praktik og uddannelse.
  Forløbet følges op med skriftlig redegørelse og dialog med kommunen ift. den unges muligheder for beskæftigelse.
  * Ressourceforløb bevilliges efter Lov om aktiv socialpolitik.

 • atob stu forløb

  Mentor-timer

  AtoB tilbyder mentortimer i de tilfælde, hvor en isoleret indsats kan hjælpe den unge. Det vil ofte være i forbindelse med brobygning til andre tilbud eller i tilfælde, hvor den unge har brug for støtte til at etablere sig i egen bolig, i beskæftigelse eller i fællesskaber med fokus på den unges livskvalitet.

 • Vi garanterer kvalitet og indhold på alle vores ydelser

Kontakt for yderligere information og visitation

 • Daglig leder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • lli@atob-cph.dk
Louise AtoB