STU på AtoB

Den særlige tilrettelagte uddannelse, STU, har til formål at give alle unge mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. På AtoB imødekommer vi en specifik målgruppe, der oftest har mislykkede skole- og specialforløb samt isolation og skolevægring med sig i bagagen, når de starter på AtoB. 

Hvem henvender en STU på AtoB sig til? 

AtoB’s  STU tilbud er skræddersyet til normalt til højt begavede unge, af alle køn, i alderen 16-25 år, primært med diagnoser indenfor autismespektret.
Fælles for dem er, at de har svære belastningsreaktioner såsom angst, massiv skolevægring, traumer, PTSD samt svære isolationsproblematikker bag sig. Dette betyder, at de har manglende erfaring med skolegang og ofte store faglige huller samt en ikke-afsluttet folkeskole bag sig. Dertil kommer mange af vores elever med bagage fra andre special tilbud, hvor de har lidt endnu et nederlag og ofte har, eller er tæt på at, givet op ift mulige fremtidsscenarier om beskæftigelses- og forsørgelse. 
Vigtigt er det at bemærke, at vi ikke modtager udadreagerende unge, da vores ungemiljø ikke rummer dette.

STU med fokus på videre muligheder for uddannelse eller beskæftigelse  

I løbet af STU forløbet på AtoB deltager eleven i samfundsorienterede fag, som fx medborgerskab. Derudover samarbejder vi med praktiksteder, hvor eleven støttes i at opnå succesfulde praktikforløb med fokus på at oparbejde indsigt i, og kompetencer til, senere beskæftigelse.
Vi afslutter altid STU forløb med fokus på brobygning til næste skridt i den unges udvikling samt en konkret og skriftlig rapport til sagsbehandler med evaluering og anbefaling af den unges forløb og fremtidsmuligheder. 

Mulighed for afklaring inden STU forløbet

For nogle unge kan et afklarings- eller forberedelsesforløb være en god ide, inden et STU forløb.
Som regel starter STU forløbet med 12 ugers afklaring, men nogle unge har brug for mere end 12 uger til blive klar til at indgå i det udviklende lærings- og ungemiljø, som er en del af AtoB’s STU tilbud. Det er eksempelvis unge, der lever i isolation eller har massive angst- og tvangshandlingsproblematikker. Disse unge profiterer af, at der ydes en massiv indsats for at skabe ro i den unges nervesystem samt etablere tillid til AtoB og etablere de mestringsstrategier, der får den unge til at lykkes med at indgå i hverdagen i vores ungemiljø. Ofte skal den første kontakt med disse unge etableres i selve hjemmet, da det for disse unge ikke er muligt at komme ud og ind på AtoB’s matrikel.
Indsatsen kan med fordel foregå inden det konkrete STU forløb, så STU tiden bruges med mest mulig fokus på uddannelses- og beskæftigelse. 

Vi gør det nemt for sagsbehandler at følge med i indsatsen

Vi prioriterer kvalitetssikring og samarbejde med netværket højt. 
I vores ydelser indgår altid:

 • Månedlig statusrapport med status på mål og delmål, den unges progression og indsats i den kommende periodes. Statusrapporten sende hver måned til UU vejleder og koordinerende sagsbehandler
 • Registrering af den unges fremmøde og deltagelse i STU forløbet på AtoB.
  Vi sender registreringen månedsvis til UU vejleder og koordinerende sagsbehandler i forbindelse med den månedlige statusrapport

 • Evaluerende statusrapport og dialog om den unges muligheder på jobmarkedet og/eller videre uddannelsesforløb ved afslutning af forløbet på AtoB

AtoB agerer tovholder på netværket og møder

Atob påtager sig altid ansvar og opgaven om at agere tovholder og koordinator på møder om den unges udvikling og trivsel. 
Vi forpligter os til følgende møder under den unges STU forløb:

 • Netværksmøder med den unge, forældre, UU vejleder samt sagsbehandler og eventuelle andre relevante aktører i den unges liv.
  Vi afholder netværksmøder minimum hver 6.måned
 • Udslusningsmøder og brobygningsmøder i perioden op til at den unge stopper på AtoB
 • Møder med andre relevante aktører. Det kan eksempelvis være bosteder

Tæt forældresamarbejde

På AtoB har vi et tæt forældresamarbejde. Vi har erfaring med, at forældrene er de vigtigste aktører i den unges liv. Med unge, der er har været igennem de forløb, som vores unge kommer med, står vi oftest med forældre, der ligesom deres børn lider af belastningsreaktioner. Vi agerer derfor sparringspartnere for forældrene, så familien som helhed kan hele, og det fælles fokus på den unges fremtidsmuligheder bærer frugt.
Vi tilbyder derfor altid forældresamtaler, hvor vi tilbyder sparring ift. forældrenes strategier til at hjælpe den unge bedst muligt samt støtte op om den unges trivsel i familien. Vi afholder forældresamtaler forældre minimum 1 gang om måneden.
Udover forældresamtaler har vi jævnligt forældreaftener med inspiration og netværk for vores forældregruppe. Vi har erfaring med, at det skaber stor værdi for den enkelte forælder at møde andre, der kan relatere til deres situation.

Uddannet personale som garant for høj faglighed

Vi har en personalegruppe med høj faglighed. Alle vores faste medarbejdere om de unge har relevante uddannelser, og vi har fokus på løbende opkvalificering og kompetenceudvikling. 

Fag, eksamen og praktik i STU tilbuddet

Som en del af vores tilbud er der mulighed for individuelle forløb, hvor vi specifikt går ind og arbejder med den unges særinteresser. Det betyder, at vi udover at tilbyde faste fag, som fx. sundhedsfag og medborgerskab samt fagfaglige fag som engelsk og matematik, også tilbyder fag, som støtter op om den unges drømme og interesser. Dette er dels en måde at arbejde med motivation for læring i en skoleramme, men det er også en helt konkret måde at komme nærmere beskæftigelsesmuligheder indenfor det område, hvor den unge har særlige styrker.
Udover at skræddersy en fagrække til den unge, tilbyder vi også linjer, hvor hele STU forløbet er med fokus på en retning, som fx tech & it, erhvervslinjer, musik eller natur. 
Flere af vores elever ønsker at tage afsluttende eksamener, hvilket vores forløb også understøtter.

Transport som en del af vores STU sikrer den unges succes

Som en del af vores tilbud er der indlagt kørsel i egne biler både til og fra AtoB.
Mange af de unge, vi møder, har været i isolation i hjemmet i en lang periode. De unge vil sjældent være i stand til at kunne tage offentlig transport, og mange af dem har allerede mislykkede forløb med daglig taxikørsel bag sig.
Vi arbejder med at hente og bringe den unge i bil som en del af vores tilgang. Ved at vores pædagogisk uddannede personale henter den unge i vores egne biler, mindsker vi den belastningsgrad, den unge udsættes for. Vi er med vores faglige ekspertise klædt på til at håndtere sanseforstyrrelser, og vi ved, at lyden fra en radio, lugten fra en pose i bilen, deodoranten fra den, der kører eller tilfældige forsøg på samtaler og en eventuel uvished om, hvad den unge skal ind til, alt sammen er noget, der belaster den unge voldsomt. Vores personale er desuden trænet i at se tegnene på, at et angstanfald er på vej, og personalet ved, hvordan den enkelte unge skal mødes. Vores mulighed for at bruge transporten og bilen som et pædagogisk rum betyder, at vores unge har succes med at komme til AtoB og indgå i et læringsmiljø.

Vi bruger den daglige arena med at hente den unge til at etablere en bro mellem hjemmet og AtoB. Turen i bilen bruges til at præparere den unge på dagen, og turen hjem bruges til at evaluere dagen; er der situationer, den unge skal have talt igennem eller oversat samt måder, hvor vi kan arbejde med psykoedukation og mestringsstrategier, så næste dag bliver lettere.
Sommetider kræver det 10 minutter og andre gange kræver det 1,5 time at hente den unge og komme ud i bilen. Vi har tiden til at vente og motivere den unge, så en svær dag ikke bliver til en aflyst dag. Hvis det er helt umuligt for den unge at gennemføre en kørsel, kan vi lynhurtigt ændre dagens program til at kunne foregå i hjemmet.

Er AtoB på kommunernes udbudsliste?

AtoB lever op til alle krav og al lovgivning vedr. STU. Grunden til, at vi ikke er på kommunernes udbudsliste er, at vi ikke har budt ind på de udbudsrunder, der har været. 

Kvalitetssikring

Vi arbejder målrettet og med åbenhed omkring vores kvalitetssikring. Det betyder bl.a., at vores personale altid er relevant uddannet, og at vi leverer skriftlige statusrapporter til sagsbehandler hver måned samt evaluerende afslutningsrapport ved et endt forløb. 

Vores takster

Vores STU forløb har én fast takst. Det betyder, at vores STU tilbud indeholder samme muligheder for alle indskrevne STU elever, og at det er samme faste takst, vi fakturerer pr. elev til kommunerne.
Du kan høre mere om vores takster ved at kontakte os. 

Visitation

Kontakt os for visitation eller uddybende samtale. I er naturligvis altid velkommen på et uforpligtende besøg.

 • Afdelingsleder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • kontakt@atob-cph.dk
Louise AtoB