STU forløb målrettet unge med autisme og nedsat kravkapacitet

Særlig tilrettelagt uddannelse, STU, har til formål at give alle unge op til 25 år mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Et STU forløb bevilliges efter STU lovgivningen.
Et STU forløb på AtoB imødekommer en helt specifik gruppe af unge, der oftest har mislykkede skoleforløb samt isolation og skolevægring med i bagagen. De unge er normalt til højtbegavede og ofte med diagnoser indenfor autismespektret. Fælles for dem er, at de alle lider af massive belastningsreaktioner, såsom isolation, angst, og OCD, der medfører, at de ikke har et stabilt funktionsniveau. Dette forhindrer dem i at indgå i undervisningsmiljøer og sociale fællesskaber, på trods af, at de ofte har et brændende ønske om dette.

STU forløb skræddersyet til unge med angst- og isolationsproblematikker

Da AtoB er et lille tilbud, tilrettelægges STU’en individuelt ud fra den enkelte elev. Forløbet er helt afhængig af den unges aktuelle ressourcer. Ofte er der en længere periode, hvor det er nødvendigt at arbejde med at få den unges nervesystem i balance, så den unge bliver mødestabil og tryg i en undervisningsramme. Når dette er opnået, kan vi begynde at arbejde konkret med ønsker om undervisning, praktikophold, eksamener og andet indhold ift. den unges ønsker og drømmer om fremtiden samt, vigtigst af alt, at den unge opnår mestringsstrategier og kompetencer i det sociale fællesskab i ungemiljøet på AtoB.
Vi afslutter altid STU forløb med fokus på brobygning til næste skridt i den unges udvikling samt en konkret og skriftlig rapport til sagsbehandler med evaluering og anbefaling af den unges forløb og fremtidsmuligheder. 

AtoB er specialiseret i følgende STU forløb:

Opnåelse af eksamener som kvalificering til videre forløb

Individuelle tilrettelagte forløb, der støtter den unge i at opnå ønskede eksamener. Det kan være at færdiggøre eksamener på folkeskole niveau og/eller HF niveau.
Dette er målrettet unge, der ofte har haft massivt skolefravær samt belastningsreaktioner og derfor er uøvede i undervisningsrammer og ofte, på trods af at være godt begavede, har store faglige huller. Eksamener tilrettelægges med fokus på videre forløb efter endt STU forløb.

Stabiliseringsforløb ift. isolationsproblematikker

Individuelt tilrettelagte forløb for unge, der pga. massive belastningsreaktioner og/eller fejlslåede skole/beskæftigelsesforløb ofte ender i isolation i hjemmet. Ofte kan sådan en isolation vare i årevis, før den unge og familien får den rette hjælp.
Disse unge har brug for en intensiv indsats for at blive stabiliseret, så de kan indgå i en undervisningsramme og socialt fællesskab med henblik på at kunne sluses ud i anden uddannelse eller beskæftigelse efter endt STU forløb.

Specifikke interesser & praktik rettet mod beskæftigelse

Individuelle tilrettelagte forløb, hvor undervisningsforløb bliver tilrettelagt efter den unges (sær)interesser og ønsker i forbindelse med uddannelses- og arbejdsevner. Det kan fx. være interesser og/eller evner rettet mod multimedie eller natur. Et forløb af denne karakter vil blive sammensat med undervisning, praktik og evt. tilegnelse af eksamener til at kvalificere den unges næste skridt ift. retning i uddannelse- og/eller beskæftigelse.

Download folder om fag og indhold på STU

Fag og indhold på AtoB

AtoB tilrettelægger forløbene individuelt. Vi er møder ofte elever, der har særinteresser eller ønsker til specielle fag, hvilket vi altid forsøger at imødekomme. Eksempler på indhold på AtoB er:
Grundfag som medborgerskab, psykologi og sundhedsfag.
ADL forløb med fokus på den unges selvstændighed – ofte med det at flytte hjemmefra i centrum. 
Fagfaglige fag med mål om eksamen på enten HF eller 9,10. klasses niveau. Det er ofte fag som matematik, engelsk, biologi og dansk.
Fag med særinteresser. Det kan fx. være undervisning i japansk, musik, kreative fag, gaming, tech, erhvervelse af kørekort m.m.

Alle unge på AtoB indgår derudover i psykoedukativ undervisning og er en del af vores miljøterapeutiske ramme, hvor de i samspil med andre unge og medarbejderne profiterer af ungemiljøet og dagligdagen på AtoB.
Derudover faciliterer og støtter vi de unge i praktikophold og virksomhedsbesøg med varierende indhold og varighed.

Tæt forældresamarbejde som en del af en helhedsindsats

På AtoB har vi et meget tæt forældresamarbejde. Vi har erfaring med, at forældrene er de vigtigste aktører i den unges liv. Med unge, der er har været igennem de forløb, som vores unge kommer med, står vi oftest med forældre, der ligesom deres børn lider af belastningsreaktioner og efter mange års alarmberedskab er slidte. Vi agerer derfor sparringspartnere og rådgiver forældrene, så familien kan hele og opnå et familieliv, der ikke er præget af modgang og reaktivering af både den unge og forældrenes traumer ift. den unges belastninger.
Vi tilbyder altid forældresamtaler, hvor vi tilbyder sparring ift. forældrenes strategier til at hjælpe den unge bedst muligt samt støtte op om den unges trivsel i familien. Vi afholder forældresamtaler for de enkelte forældre minimum 1 gang om måneden og ofte tiere. I de tilfælde, at den unges forældre ikke bor sammen, kan man vælge at afholde samtalerne sammen eller hver for sig. 
Udover forældresamtaler har vi jævnligt forældreaftener med inspiration og netværk for vores forældregruppe. Vi har erfaring med, at det skaber stor værdi for den enkelte forælder at møde andre, der kan relatere til deres situation.

Kørsel mellem AtoB og bopælen som en del af den pædagogiske tilgang

 Mange af de unge, vi møder, har været i isolation i hjemmet i en lang periode. Mange af dem har allerede mislykkede forløb med daglig taxikørsel bag sig. Vi ved, at transporten kan være så energikrævende, at den unges overskud til at arbejde med andre mål, er brugt allerede inden dagen er startet.
Derfor arbejder vi med at hente og bringe den unge i bil som en strategisk del af vores tilgang. Ved at vores pædagogisk uddannede personale henter den unge i vores egne biler, mindsker vi den belastningsgrad, den unge udsættes for. Vi er med vores faglige ekspertise klædt på til at håndtere sanseforstyrrelser og/eller et kommende angstanfald eller OCD symptomer. Vi ved, at lyden fra en radio, lugten fra en pose i bilen eller tilfældige forsøg på samtaler og en uvished om, hvad den unge skal ind til, belaster den unge voldsomt.
Vi bruger den daglige arena med at hente den unge til at etablere en bro mellem hjemmet og AtoB. Turen i bilen bruges til at præparere den unge på dagen, og turen hjem bruges til at evaluere dagen; er der situationer, den unge skal have talt igennem eller oversat samt måder, hvor vi kan arbejde med psykoedukation og mestringsstrategier, så næste dag bliver lettere.

Sommetider kræver det 10 minutter og andre gange kræver det 1,5 time at hente den unge og komme ud i bilen. Vi har tiden til at vente og motivere den unge, så en svær dag ikke bliver til en aflyst dag. Hvis det er helt umuligt for den unge at gennemføre en kørsel, kan vi hurtigt ændre dagens program til at være et besøg i hjemmet.

Mål og indhold der matcher den enkelte unges aktuelle ressourcer og fremtidsønsker

Vi arbejder målrettet med at få det indblik i den unges situation og den unges tilstand, der gør, at vi sammen med kommunen kan tilrettelægge et kommende forløb med et perspektiv på fremtiden for den unge. Målet er altid, at den unge får adgang til egne ressourcer på en måde, så der er et sigte mod videre uddannelse og/eller beskæftigelse efter AtoB. Vi arbejder konstant med den unges forløbsplan og involverer UU vejleder i evt. ændringer og justeringer til den unges ml og forløbsplan. Vi er desuden altid opmærksomme på, at AtoB skal være det rette tilbud til den unge, og skulle den unge blive i stand til at indgå i et mindre omfattende tilbud end AtoB, anbefaler vi et miljøskifte, så den unge fortsætter med at udvikle sig i forhold til egne ressourcer og kompetencer.

Derfor adskiller AtoB sig fra andre specialiserede STU tilbud

AtoB er et unikt tilbud til en meget specifikke målgruppe. Dét, at vi fokuserer udelukkende på en snæver målgruppe betyder, at alt i vores dagligdag imødekommer de behov, som målgruppen har for at profitere af et forløb på AtoB og udvikle sig i en gunstig retning med vores miljøterapeutiske tilgang og i vores unikke rammer.
På AtoB arbejder vi med 1:1 normering, men ikke som et solist-tilbud. Det betyder, at vi arbejder med at hele den unge i fællesskabet, men med konstant støtte fra medarbejderne. 
En stor del af de unge, der starter på AtoB, har erfaring fra andre tilbud, hvor de har været placeret med unge, hvis udfordringer og diagnoser ikke matcher vores unge. Det resulterer som regel i yderligere nederlag og isolation samt oplevelsen af ikke at ‘passe ind’ eller tro på egne muligheder i fællesskaber.
Fælles for vores unge er, at de fortæller om, at de på AtoB for første gang oplever at spejle sig i andre unge og mødes i øjenhøjde, da de kommer med samme udfordringer og erfaringer. Det giver dem mulighed for at udvikle sig positivt i vores ungemiljø, hvor de selv bidrager til fællesskabet og ad den vej opbygger et positivt selvværd. Dette er en vigtig byggesten i at hele de unge, stabilisere nervesystemet, mindske belastningsreaktioner og udvikle tro på egne evner og fremtidsmuligheder. Med denne udvikling kan vi begynde at arbejde med at rykke grænserne for eksempelvis at indgå i undervisning og tiltag rettet mod fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse. 

Vi konverterer aflysninger til hjemmebesøg

På AtoB kan den unge ikke aflyse. Aflysninger fører ofte til endnu en aflysning og derfra mister den unge kontakt til både AtoB og primærperson. Når den unge ikke magter at komme ind på AtoB, vil vi i stedet konvertere dagen til et hjemmebesøg. På den måde fastholder vi kontakten, og vi sparer den unge for det nederlag, der er at aflyse. 

Miljøet på AtoB er indrettet ned i de helt små detaljer, således at der tages hensyn til de massive sanseforstyrrelser, mange af de unge kommer med. Der er samtidigt tænkt nøje over, at vi både kan tage hensyn, men også arbejde strategisk med at eksponere de unge, for på sigt at rykke deres grænser for, hvad de kan tåle. 
Alt personale på AtoB er nøje castet ud fra deres faglige profiler, hvor uddannelse, erfaring og opkvalificering er en vigtig del af vores høje faglige niveau. Samtidig arbejder vi med at have forskellige profiler, også ved den helt konkrete fysiske fremtoning og facon, så vi kan matche de unge med de primære kontakter, der skaber den nødvendige ro og tryghed, men også så vi på sigt kan arbejde med at rykke den unges grænse for, hvad denne kan tåle ift. at indgå i forskellige relationer.

Efter endt STU

Efter en STU er der flere muligheder for den unge. Nogle unge fortsætter i et ressourceforløb mens andre kommer på HF inklusion eller tager en FGU. Andre igen kommer ud i beskæftigelse indenfor de områder, som STU’en har klædt dem på til, enten via praktikker eller undervisning. 

At blive klar til at profitere af et STU forløb

Mange unge har brug for et forberedende forløb til at blive klar til at få fuldt udbytte af deres STU. Det er eksempelvis unge, der lever i isolation eller har massive angst- og tvangshandlingsproblematikker.
Disse unge profiterer af, at der ydes en massiv indsats for at skabe ro i den unges nervesystem samt etablere tillid til AtoB og opnå mestringsstrategier til at indgå i hverdagen i vores ungemiljø.
Ofte skal den første kontakt med disse unge etableres i selve hjemmet, da det for disse unge ikke er muligt, til en start, at komme ind på AtoB’s matrikel.
AtoB tilbyder til disse unge forberedelses- og afklaringsforløb efter serviceloven eller lov om aktiv beskæftigelse. 
Formålet med disse forløb er at den unge bliver klar til at indgå i, og profitere af, et STU forløb.

Kvalitetssikring

Taksten på AtoB er fastsat ud fra vores helhedstilbud. Det betyder, at alt indhold er inkluderet, så som daglig kørsel mellem AtoB og bopæl, hjemmebesøg, forældrerådgivning, materialer og forplejning. Derudover inkluderer alle indsatser på AtoB månedlig skriftlig dokumentation til kommunen, tovhold på netværk og møder og evaluerende rapport ved afsluttende forløb med anbefalinger til den unges videre forløb. Et STU tilbud på AtoB er tilrettelagt med 1:1 normering.

  • Takst for STU forløb fuld pakke

    Taksten på AtoB er fastsat ud fra vores helhedstilbud. Det betyder, at alt indhold er inkluderet, så som daglig kørsel mellem AtoB og bopæl, hjemmebesøg, forældrerådgivning, materialer og forplejning. Derudover inkluderer alle indsatser på AtoB månedlig skriftlig dokumentation til kommunen, tovhold på netværk og møder og evaluerende rapport ved afsluttende forløb med anbefalinger til den unges videre forløb. Et STU tilbud på AtoB er tilrettelagt med 1:1 normering.

    62.000 kr./måned

Visitation til AtoB

Kontakt os hvis du vil vide mere om muligheder for et forløb på AtoB eller har andre spørgsmål.
Du er desuden altid velkommen til at ringe for at aftale et besøg.

  • Daglig leder Louise Lisner
  • 81 72 44 82
  • kontakt@atob-cph.dk