Er du er sagsbehandler eller UU vejleder, kan du læse specifikt om AtoB’s ydelse og STU tilbud.

STU - særlig tilrettelagt uddannelse

STU, særlig tilrettelagt uddannelse, har til formål at give alle unge mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. På AtoB tilbyder vi STU forløb til en specifik målgruppe, som vi er specialiseret i. 

Hvem henvender STU sig til?

STU er rettet mod unge i alderen 16-25 år med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, uanset om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte.
AtoB’s målgruppe er normalt til højt begavede  unge, af alle køn,  indenfor autismespektret med massive belastningsreaktioner. Hos AtoB er vi meget opmærksomme på, at tage imod unge, der er et match, så vi kan sikre den rette udvikling i det rigtige miljø. I det tilfælde, at vi siger nej,  hjælper vi med at pege på andre tilbud, der matcher eleven.

Hvornår skal den unge have et STU-tilbud?

Unge, som er i STU-målgruppen, har krav på STU ifølge lovgivningen. 
Et STU-tilbud skal gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør (undervisningspligten ophører 31. juli det år, hvor den unge fylder 17 år). Den unge kan modtage tilbud om start på STU, indtil den unge fylder 25 år. 

Varigheden og tilrettelæggelse af et STU tilbud

Uddannelsen er normeret til tre år og skal afsluttes senest fem år efter, at den er påbegyndt. 
Det er dog ikke altid, at den samlede STU tages på samme STU tilbud. 
STU skal tilrettelægges, så der er fremskridt i den enkelte unges udvikling. Den unge skal bl.a. opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt opnås, også ift. en mulig videre uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 

På AtoB arbejder vi individuelt og fleksibelt med den unge, så vi opnår så meget progression, som muligt. Vi underviser 1:1 eller i ganske små grupper á 2-4 personer. Vores sigte er altid, at den unge skal ud og profitere af fællesskabet med de andre elever på AtoB. 

Visitation til STU tilbud

Bopælskommunen har ansvaret for at orientere om, og visitere til, STU. Ved bopælskommune forstås den kommune, hvor den unge har folkeregisteradresse.
Det er sagsbehandler og unge-enheden, der skal hjælpe den unge videre i visitationsprocessen.

Når kommunen er nået til at pege på AtoB som STU tilbud, inviterer til vi indskrivningsmøde med forældre, sagsbehandler og evt. andre aktører i den unges liv.

Hvordan tilrettelægges en STU?

En STU skal planlægges og tilrettelægges individuelt ud fra den unges behov og forudsætninger. Forløbet planlægges af kommunen i samråd med den unge og dennes forældre/værge. Der udarbejdes herefter en individuel forløbsplan for uddannelsen, jævnfør lovens § 4, stk. 2, om uddannelsesplan. Planen skal indeholde oversigter over aktiviteter, herunder vejledningssamtaler og praktikophold, som den unge skal tilbydes, og eventuelt elementer, der leveres af skoler og institutioner m.v.. 
Uddannelsen kan indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger for at afklare den unges forudsætninger. Formålet er at sikre, at den unges uddannelsesplan er individuelt tilpasset den unges behov. Det endelige indhold af planen for STU-forløbet godkendes af kommunen. 

Hos AtoB har vi stor erfaring med både afklaringsforløb og elever, der kommer direkte ind på en STU, eller lander hos os midt i en STU, der er startet andetsteds. Vi møder ofte elever, hvor vi skal ‘nulstille’ eleven og skabe ro i elevens nervesystem efter skolevægring eller mislykkede forløb på andre tilbud for sårbare unge.

Hvad er en uddannelsesplan?

Det er den kommunale ungeindsats opgave at udarbejde en uddannelsesplan for alle unge under 25 år. Uddannelsesplanen udarbejdes af kommunen i samarbejde med den unge. Uddannelsesplanen fungerer som det overordnede styringsredskab i forhold til  STU og på sigt i videre uddannelse eller beskæftigelse. 
Uddannelsesplanen skal understøtte, at der bliver tilrettelagt et realistisk og sammenhængende forløb med udgangspunkt i den unges behov. Dette skal ske via klare mål for den unges uddannelse samt overblik over aftalte indsatsområder og understøttende aktiviteter. Uddannelsesplanen skal tillige indeholde oplysning om den unges behov for social støtte eller behandling og danner dermed grundlaget for den forløbsplan, der skal udarbejdes for det konkrete STU-forløb.

Forløbsplanen i STU tilbuddet

Hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at den unge er i målgruppen for STU, udarbejder kommunen efter samråd med den unge og forældrene en 3-årig individuel forløbsplan. Forløbsplanen udarbejdes på baggrund af den unges ønsker og behov og med en samlet målsætning for uddannelsen.  Forløbsplanen danner baggrund for tilrettelæggelsen af elevens forløb på STU. Forløbsplanen skal justeres efter behov og mindst én gang årligt. Det der i den gældende lov og bekendtgørelse om STU, benævnes uddannelsesplan, fungerer således i praksis som en forløbsplan.

På AtoB sender vi hver eneste måned status til kommunen omkring målene og den unges udvikling.
AtoB er desuden tovholder på møder og forløb med kommunen og den unge samt det øvrige netværk vedr. den unges udvikling  og trivsel.

Hvor mange timer har en ung på STU krav på?

STU er normeret til tre år. Undervisningstimetallet, der skal være til rådighed, skal mindst udgøre 840 timer årligt. Det vil sige, at den unge har krav på 21 timer ugentligt.
Den nærmere placering af timer vil fremgå af forløbsplanen for uddannelsen. 

På AtoB tilrettelægger vi undervisningen efter den individuelle elev. Vi arbejder relationelt og med en bred vifte af både fagfaglige fag, særligt tilrettelagte moduler samt praktikforløb og/eller fag baseret på den konkrete elevs særinteresser. 
Fælles for vores elever er, at de ofte har manglende erfaring med skolegang og de krav, der stilles i en undervisning. Derfor er vores tilgang altid at skabe den ro og stabilitet hos den unge, at de bliver i stand til at indgå i undervisningen.

Kan STU afbrydes eller sættes på pause?

Det er muligt at afbryde STU forløb midlertidigt på grund af sygdom eller af andre grunde. Det er kommunen, som godkender den unges anmodning om afbrydelse. Anmodning om genoptagelse skal ske, inden den unge fylder 25 år.
Ved genoptagelse kan kommunen vælge at foretage en ny målgruppevurdering. 

Kan der i planen for uddannelsen indgå uddannelseselementer af ordinære forløb?

I STU-elevers plan for uddannelsen kan der indgå elementer af ordinære forløb. Ved ordinære forløb forstås, at eleven deltager i eksisterende forløb på forskellige skoler.

Kan en STU elev tage en 9. eller 10. klasses eksamen?

Som STU-elev er det ikke muligt at tage folkeskolens afgangsprøve (FP 9 eller FP10) som et led i STU, da STU gives efter undervisningspligtens ophør. 
Den unge kan dog få undervisning i fag, som der ønskes afsluttende eksamener på.

På AtoB har vi positiv erfaring med undervisning i fag og forløb, hvor eleven herefter tager den afsluttende eksamen eksternt. Gennem hele forløbet støttes eleven af AtoB, hvor vi forbereder og øver eksamenssituationen,, så eleven bliver tryg nok til at gå til eksamen og vise, hvad eleven kan.

Kan den unge tage Forberedende Grunduddannelse (FGU) efter endt STU?

En ung under 25 år, som har gennemført STU, kan efter anmodning målgruppevurderes til FGU.

Muligheder efter STU & kompetencepapir

Ved afslutning af STU indkalder kommunen den unge til en afslutningssamtale om, hvordan uddannelsen er forløbet. Samtalen skal normalt foregå en måned før afslutningen af uddannelsen. Efter samtalen udarbejder kommunen et kompetencepapir til den unge. Formålet med kompetencepapiret er at beskrive den unges opnåede kompetencer og ønsker efter afslutning af STU. Herudover indeholder kompetencepapiret en vurdering af, hvorvidt den unge har opfyldt målene for hele uddannelsen og de enkelte uddannelsesdele.

AtoB har stor fokus på, at eleven forberedes med brobygning til videre forløb efter STU. 

Betaling af STU og forsørgelsesgrundlag 

Bopælskommunen betaler for STU, det vil sige den kommune, hvor den unge har folkeregisteradresse, da det er den kommune, der visiterer til STU. Visitationskompetencen og finansieringsansvaret følges således ad.

Hvis den unge som led i sit STU-tilbud midlertidigt flytter til en anden kommune, for eksempel i et botilbud eller som led i anbringelse uden for hjemmet, er det stadig bopælskommunen, der har betalingsforpligtelsen, i det omfang bopælskommunen har medvirket til at etablere STU-forløbet. Opholdskommunen kan derfor kræve udgifter til STU refunderet fra bopælskommunen. 

Hvis den unge flytter varigt, det vil sige skifter folkeregisteradresse, til en anden kommune, er det fortsat den oprindelige bopælskommune, der skal betale, hvis den unge fortsætter i det samme STU-forløb. Den oprindelige bopælskommune kan kræve godtgørelse fra den nye kommune for udgifter til undervisningen. 

Hvordan afgøres det, om den unge skal sørge for selvtransport?

Det er kommunen, som træffer afgørelse om art og omfang af befordringsbehovet. Kommunen sørger for, at befordringen finder sted på den mest hensigtsmæssige måde. 

På AtoB henter og bringer vi de unge i bil. Der er biler til rådighed således, at den unge er 1:1 også i bilen. Vores bevæggrund for at hente og bringe de unge er, at det ofte er transporten, der bliver en hindring for at eleven kan møde op og profitere af et STU tilbud. Vores mål er altid at eleven opnår strategier til på sigt at kunne selvtransportere sig.

Hvilke ydelser modtager den unge under STU?

Ungdomsuddannelsen erstatter ikke hidtidige forsørgelsesmæssige foranstaltninger eller andre sociale ydelser. Unge, der er i gang med en STU-uddannelse, kan få uddannelseshjælp. Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne. Det betyder, at STU-elever er ligestillede med unge studerende, der er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Har du andre spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os ved uddybende spørgsmål eller for at planlægge et besøg.

  • Afdelingsleder Louise Lisner
  • 81 72 44 82
  • kontakt@atob-cph.dk
Louise AtoB