Ofte stillede spørgsmål om STU

STU, særlig tilrettelagt uddannelse, har til formål at give alle unge mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.
STU skal tilrettelægges, så der er fremskridt i den enkelte unges udvikling. Den unge skal bl.a. opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så et så selvstændigt og aktivt voksenliv er muligt, også ift. en mulig videre uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet. STU er rettet mod unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, uanset om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte.
Hos AtoB har vi specialiseret vores STU til normalt til højt begavede unge, primært indenfor autismespektret. Væsentligt er, at de dertil oplever belastninger såsom angst og isolationsproblematikker.

Unge, som er i STU-målgruppen, har krav på STU i følge lovgivningen. Et STU-tilbud skal gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Den unge kan modtage kommunens tilbud, indtil den unge fylder 25 år. Det vil sige, at aldersgruppen på et STU tilbud som regel vil være 16-25 år.
Uddannelsen er normeret til tre år og skal afsluttes senest fem år efter, at den er påbegyndt.  Det er dog ikke altid, at den samlede STU tages på samme STU tilbud.
Hos AtoB er vi meget opmærksomme på vores målgruppe, og vi ønsker derfor ikke at have elever, der ikke er et match. Det mener vi ikke fordrer deres positive udvikling. 

 

En STU varer 3 år. Det er ikke sikkert, at samtlige 3 år er på AtoB. Det kommer an på, om kommunen godkender samtlige 3 år, og om eleven fortsat er i målgruppen i alle 3 år. 

Et STU forløb er individuelt og tager udgangspunkt i elevens behov og forudsætninger. Forløbet sammensættes, så der er sikkerhed for udvikling både fagligt, socialt og personlig. STU forløbet indledes ofte med et 12 ugers afklaringsforløb. Det er kommunen, der træffer afgørelse om, hvorvidt du skal igennem de 12 ugers afklaring. 
I dit STU forløb vil du have en uddannelsesplan, som alle unge under 25 år har krav på. Derudover vil du have en konkret 3 årig uddannelsesplan til dit STU forløb. Den
udarbejder kommunen efter samråd med eleven og forældrene. Forløbsplanen justeres efter behov og mindst én gang årligt.

Det er kommune og UU-vejleder, der sender ansøgning ind til et Visitationsudvalg. Visitationsudvalget har til opgave at vurdere, om du er i målgruppen til at blive optaget på STU. 

Det er den kommunale ungeindsats’ opgave at udarbejde en uddannelsesplan for alle unge under 25 år.
Uddannelsesplanen udarbejdes af kommunen i samarbejde med den unge. Uddannelsesplanen fungerer som det overordnede styringsredskab i forhold til  STU og på sigt i videre uddannelse eller beskæftigelse.
Uddannelsesplanen skal understøtte, at der bliver tilrettelagt et realistisk og sammenhængende forløb med udgangspunkt i den unges behov. Dette skal ske via klare mål for den unges uddannelse samt overblik over aftalte indsatsområder og understøttende aktiviteter.
Uddannelsesplanen skal tillige indeholde oplysning om den unges behov for social støtte eller behandling. Uddannelsesplanen danner dermed grundlaget for den forløbsplan, der skal udarbejdes for det konkrete STU-forløb. 

Hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at den unge er i målgruppen for STU, udarbejder kommunen efter samråd med den unge og forældrene en 3-årig individuel forløbsplan. Forløbsplanen udarbejdes på baggrund af den unges ønsker og behov og med en samlet målsætning for uddannelsen. Forløbsplanen danner baggrund for tilrettelæggelsen af elevens forløb på STU. Forløbsplanen skal justeres efter behov og mindst én gang årligt. Det der i den gældende lov og bekendtgørelse om STU, benævnes uddannelsesplan, fungerer således i praksis som en forløbsplan.

På AtoB sender hver måned månedsstatus til kommunen omkring mål og den unges udvikling. AtoB er desuden ofte tovholder på møder og forløb med kommunen og den unge samt det øvrige netværk.

Som STU-elev er det ikke muligt at tage folkeskolens afgangsprøve (FP 9 eller FP10) som et led i STU, da STU gives efter undervisningspligtens ophør.
Hvis den unge fortsætter undervisning i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv., efter undervisningspligten er ophørt, så skal tilbuddet om STU først gives i forbindelse med denne undervisnings afslutning. Det er muligt at holde pause i STU forløbet. Det er kommunen, som godkender den unges anmodning om afbrydelse. Anmodning om genoptagelse skal ske, inden den unge fylder 25 år. Ved genoptagelse kan kommunen vælge at foretage en ny målgruppevurdering. 

Bopælskommunen betaler for STU, det vil sige den kommune, hvor den unge har folkeregisteradresse, da det er den kommune, der visiterer til STU. Visitationskompetencen og finansieringsansvaret følges således ad. Hvis den unge som led i sit STU-tilbud midlertidigt flytter til en anden kommune, for eksempel i et botilbud eller som led i anbringelse uden for hjemmet, er det stadig bopælskommunen, der har betalingsforpligtelsen, i det omfang bopælskommunen har medvirket til at etablere STU-forløbet. Opholdskommunen kan derfor kræve udgifter til STU refunderet fra bopælskommunen. 
Hvis den unge flytter varigt, det vil sige skifter folkeregisteradresse, til en anden kommune, er det fortsat den oprindelige bopælskommune, der skal betale, hvis den unge fortsætter i det samme STU-forløb. Den oprindelige bopælskommune kan kræve godtgørelse fra den nye kommune for udgifter til undervisningen. 

Ungdomsuddannelsen erstatter ikke hidtidige forsørgelsesmæssige foranstaltninger eller andre sociale ydelser. Unge, der er i gang med en STU-uddannelse, kan få uddannelseshjælp. Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne. Det betyder, at STU-elever er ligestillede med unge studerende, der er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

AtoB henvender sig til en lille specifik gruppe af normalt- til højt begavede unge mennesker med en sårbarhedsprofil, der skal forstås som reaktion på ekstrem udmatning igennem mange år. De unge rammes af sårbarhed og manglende robusthed som forhindrer dem i at udvikle sig på ordinær vis. Herunder bl.a. løsrivelse fra forældre og evne til at kunne etablere sig som selvstændige voksne i samfundet. Det er derfor vores erfaring, at når de unge tilbydes ro og forudsigelighed, har de gode forudsætninger for at modnes, når den rette støtte, struktur og selvforståelse tilbydes. 

Du er altid velkommen til at kontakte os - hvad enten du selv skal på et STU forløb, er pårørende eller sagsbehandler.

 

Kontakt os

Tøv ikke med at kontakte os ved flere spørgsmål.

  • Afdelingsleder Louise Lisner
  • kontakt@atob-cph.dk
  • 81 72 44 82