Ressourceforløb

INDIVIDUELT TILRETTELAGT
Ressourceforløb på AtoB er individuelt tilrettelagt, og der vil ved opstart udarbejdes en handleplan på baggrund af rehabiliteringsplanen. Det ugentlige timetal er 21 timer og placeres i tidsrummet 8-17, i et individuelt tilrettelagt skema.

VORES MÅL
AtoB er målet altid at hjælpe den unge til at blive klar til at kunne påbegynde uddannelse eller afdække relevante jobfunktioner. Der vil ligeledes i vores ressourceforløb være samarbejde til videreuddannelse (10.kl VUC/ HF/ m.fl.) eller erhvervsrettede praktikker.

VI HENVENDER OS TIL
Ressourceforløb på AtoB henvender sig til en lille specifik gruppe af normalt- til højt begavede unge mennesker med en sårbarhedsprofil, der skal forstås som reaktion på ekstrem udmatning igennem mange år.

Denne kategori af unge mennesker er kollapset med stress, depression og lavt selvværd og har, i tillæg til deres primære diagnose (ASF, ADHD, ADD mm.) også flere tillægsdiagnoser (angst, OCD, spiseforstyrrelse, selvskade, depression mm.)

Gennemgående for disse unge er, at de udviser ekstrem kravafvisende adfærd, som et symptom på deres belastningsgrad.

De unge rammes af sårbarhed og manglende robusthed som forhindrer dem i at udvikle sig på ordinær vis. Herunder bl.a. løsrivelse fra forældre og evne til at kunne etablere sig som selvstændige voksne i samfundet. Det er derfor vores erfaring, at når de unge tilbydes ro og forudsigelighed, har de gode forudsætninger for at modnes, når den rette støtte, struktur og selvforståelse tilbydes. Herved opnås langt bedre forudsætninger for på sigt at kunne inkluderes i en ungdomsuddannelse/ erhvervsretning og på sigt kunne blive selvhjulpne og selvforsørgende, og undgå at ende på førtidspension.

VI TILBYDER
AtoB
er et tilbud, med max 12 indskrevne unge. AtoB tilbyder et yderst fleksibelt og overskueligt miljø, således at der skabes gode betingelser for, at de unge kan udvikle sig i et afstemt tempo i forhold til det eksisterende funktionsniveau. På denne måde sikrer vi os at de unge udvikler erfaring med at indgå i fællesskaber, som senere hen kan overføres og implementeres i fremtidige tilbud/videreuddannelse eller erhvervsretning.

1:1 NORMERING
De unge indskrives i 1:1 foranstaltning, hvilket betyder at der er stor fleksibilitet i forhold til at støtte den unge, også uden for AtoB´s matrikel.

KØRSEL
I tilbuddet er indregnet kørsel til og fra hjem og der er ligeledes mulighed for at kontaktpersoner (kan forstås som mentorstøtte) kan støtte og hjælpe i hjemmet, når den unge har dage, hvor de som udgangspunkt ikke er i stand til at forlade hjemmet.

STØTTE I HJEMMET
Endvidere vil der i et ressourceforløb være stor fokus på, at kontaktpersonen kan indgå i støtte både i hjemmet og uden for hjemmet.
Støtten i hjemmet kan blandt andet indebære hjælp til opbygning og vedligeholdelse af hensigtsmæssige søvnmønstre og spisevaner, samt daglige rutiner. Udenfor hjemmet forstås støtten i forhold til hjælp til kontakt til kommunen, læge, psykiater, psykolog mm. Gennemgående for den samlede støtte er psykoedukation, mhp at ruste den unge til på sigt at varetage eget liv.

For de unge på AtoB er det ofte gældende at de er meget tæt knyttet til deres forældre, men vores erfaring er også at forældrene er udmattede og derfor har brug for, at der er andre der kan overtage det massive støttebehov disse unge har. Derudover ønsker de unge også at kunne selv og AtoB har stor fokus på at støtte de unge til at udvikle egen selvstændighed.

OG MEGET MERE
Ved 1:1 normering forstås ikke, at AtoB er et solisttilbud eller enkeltmandsprojekt, det er vores erfaring at de unge udvikler sig i fællesskab med andre unge, med lignende profiler og støttebehov.

Generelt for disse unge gælder det, at de som oftest har meget få relationer omkring dem. Grundlaget for at lykkes med denne opgave er at de unge introduceres for ganske få relationer som i indgår i et tæt team omkring den unge.

Indeholdt i denne pris er transport med kørsel i bil til og fra hjem dagligt. For mange af vores unge er det for stor en belastning at tage offentlig transport, men det bliver naturligvis en del af de personlige udviklingsmål, når de er klar hertil.

Det er vores erfaring at denne målgruppe, fortsat har behov for støtte til alderssvarende mestring, som består af en samlet indsats i samarbejde med psykolog, psykiater og ikke mindst familien eller andet relevant netværk. Det er vigtigt at forstå at disse unges vanskeligheder er så massive at der skal en gennemgribende indsats til. Vores erfaring er, at når behandlingsindsatsen samles og ikke holdes adskilt, vil de unge hurtigere genvinde deres funktionsniveau og finde deres vej i forhold til uddannelse og erhvervsretning.

AtoB’s FAGLIGE KOMPETENCER

Personalet på AtoB er sammensat med en bred fagrelevant kompetenceprofil og alle ansatte, ud over primæruddannelse indenfor det lærerfaglige/pædagogiske kompetenceområde, har efteruddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi, specialpædagogik og familieterapi m.m.

EKSEMPEL PÅ INDHOLD

Da ressourceforløbet er individuelt tilrettelagt listes her muligt indhold:

Praktikforløb som afklarende eller som brobyggende til fremadrettet beskæftigelse

Forløb på Egemosegård, med praktik og selvudvikling i samspil med heste

Botræning og selvstændighed

Kørekort (Borger afholder selv udgift til kørekort) AtoB etablerer kontakt til køreskole og deltager i teori og køreundervisning

Fagfagligt tilbud, herunder 10.kl, samt HF-enkeltfag eller andre relevante uddannelsesretninger.

Psykoedukation – selvforståelse vil altid være integreret del i ressourceforløbet.