Samarbejdspartnere

Er du samarbejdspartner

AtoB henvender sig til en meget lille kategori/ målgruppe af studerende/ borgere, som har brug for et helt særligt individuelt tilrettelagt tilbud, som tilpasses og etableres når den studerende indskrives. AtoB følger den almindeligt gældende lovgivning for STU tilbud, men adskiller sig ved at være meget fleksibelt og med en struktur der tilgodeser den enkeltes helt specifikke behov. Dette betyder at den unge ikke ”mister” undervisning/ dagligt indhold, på de dage hvor der er udfordringer med fremmøde, men at vi fastholder, at der på disse dage tilbydes selvforståelse, strategiudvikling mm. og at det pædagogiske personale har mulighed for, ved behov, at komme til de studerende.

Vi tager i uddannelsesplanen/indskrivningsplanen udgangspunkt i de unges interesseområder, for herigennem at skabe meningsfuldhed og motivation. Vi tror på, at vi med dette afsæt i samspil med en tæt og tillidsfuld relation, skaber de bedste betingelser for at stille tilpasse krav, således at de unge genfinder troen på at der også er en vej for dem.

Målgruppen
AtoB henvender sig til borgere/unge, normalt – til højtbegavede fra 16 år, der igennem deres skoleliv har haft massiv skolevægring, isolationsproblematikker og omsiggribende angstproblematikker. Denne kategori af unge er ofte kollapset med stress, depression og lavt selvværd, og har, i tillæg til deres primære diagnose (Autisme (ASF), ADHD, ADD mm) også flere tillægsdiagnoser (angst, OCD, spiseforstyrrelse, selvskade, depression mm.) Gennemgående for mange af de unge, er at de udviser ekstrem kravafvisende adfærd, som et symptom på deres belastningsgrad.

Vi har erfaret at det særligt er i årene efter 15 år, at de unge rammes af deres manglende robusthed og manglende evne til at følge ”almindelig” udvikling, med bl.a. løsrivelse fra forældre og evne til at kunne etablere sig som selvstændige voksne i samfundet. Derfor er det vores erfaring at jo før de unge hjælpes, jo større er deres forudsætninger for at ”komme sig” og indhente den forsinkede udvikling.

På AtoB ved vi, at denne kategori af unge mennesker qua deres belastningsgrad, og socio- emotionelle senmodning, kan betragtes med halveret funktionsniveau. Vores erfaring er at tilbydes de unge, ro og forudsigelighed, har de gode forudsætninger for at modnes, når den rette støtte, struktur og selvforståelse tilbydes. Herved får de unge langt bedre betingelser for at komme sig og dermed også kunne inkluderes i en ungdomsuddannelse/ erhvervsretning og på sigt kunne blive selvhjulpne og selvforsørgende.

Får disse unge ikke den rette støtte, er der risiko for, at de ender på førtidspension og andre offentlige ydelser, på trods af deres faglige og kognitive ressourcer og potentiale.

Vi forudser også at de unge, uden den rette støtte, kan udvikle nye belastningsreaktioner, som i sidste ende vil være langt mere omkostningsfuldt for systemet. Det er netop i de vigtige ungdomsår, at vi har muligheden for, at hjælpe de unge med at udvikle copingstrategier til at mestre deres livsomstændigheder.

Denne gruppe er ikke i stand til at følge ordinære STU tilbud, da deres støttebehov er langt mere omfattende – De har brug for helt særlig tilrettelagt støtte, for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb i et trygt og forudsigeligt, men yderst fleksibelt miljø, der tilgodeser den enkeltes individuelle behov. På AtoB er det enkelte tilbud netop så fleksibelt, at det baseres på den unges dagsform. Det betyder at der altid etableres et dagsindhold, uanset om den unge er i stand til at komme hjemmefra eller ej.

I tilbuddet er der integreret 1:1 foranstaltning, hvor det er det samme personale der er omkring de enkelte studerende.

Hvad tilbydes
På AtoB tilbydes der STU, ressourceforløb samt afklaringsforløb

1:1 normering
De studerende indskrives i 1:1 foranstaltning på AtoB. Det er vigtigt at understrege, at der på AtoB skelnes mellem solisttilbud og 1:1, da de studerende i 1:1 på AtoB, som udgangspunkt ikke skal skærmes eller isoleres fuldstændigt i forhold til andre unge. Målet er netop at støtte den unge til at kunne indgå i sociale relationer og sammenhænge, med særligt fokus på den unges stress- sårbarhedsniveau, så de på sigt kan undgå at udtrættes uhensigtsmæssigt. Vi tror på at det netop er i fællesskabet at de bedste betingelser for udvikling findes og at dette er det bedste afsæt for at de unge tør rejse sig igen. Forudsætningen er at fællesskabet gøres meningsfuldt og trygt for den enkelte, hvilket AtoB vægter højt.

Kørsel
Kørsel til og fra AtoB er medregnet i tilbuddet og det er det faste personale der henter og bringer.
På AtoB er kørsel mere end transport fra hjem til uddannelsessted, da en stor del af ADL- undervisningen (almindelig daglig livsførelse) påbegyndes i hjemmet når den studerende skal i gang med at genetablere en daglig rytme. Størstedelen af AtoB’s studerende/ borgere har en historik af massiv skoleværgering og isolation bag sig og derfor er der et stort indhold af det personlige arbejde med selvforståelse/psykoedukation, som er integreret i kørselsordningen. Her er der særlig fokus på daglig struktur, kost, søvnrytme, signalstoffers betydning for at mobilisere overskud, copingstrategier til at håndtere angst, traumer og depressive tanker samt direkte link til at få skabt tydelig sammenhæng til dagens indhold på AtoB.

Forældrerådgivning/forældrenetværksgrupper
PÅ AtoB ved vi at det er afgørende at der tilbydes forældrerådgivning igennem hele tilbuddet. Det er AtoB’s vurdering at der i særlig grad er behov for støtte og rådgivning til forældre og det er vores erfaring at forældre kan have svært ved at få støtte, når deres børn er fyldt 18 år. Om end de unge stadig er hjemmeboende til længe efter det normalt forventes, at et barn er modent til at flytte i egen bolig/botilbud og det derfor stadig er forældrene der står med de daglige udfordringer. Derfor er forældrerådgivning en del af det samlede tilbud, når man bevilliges en STU/ressourceforløb/afklaringsforløb på AtoB.

AtoB’s målgruppe er unge, der igennem det meste af deres barndom/teenageår, har været så belastede at det har haft store omkostninger for forældrene og søskende. I samme omfang som børnene/de unge har isoleret sig, oplever vi også, at forældrene ligeledes ender med at isolere sig med en meget begrænset social omgangskreds. Dette skyldes i høj grad udmatning, samt sorg og ensomhed i at stå med et barn, der opleves tabt og misforstået.