Derfor er AtoB anderledes end andre tilbud til målgruppen

AtoB er et unikt tilbud til en meget specifik målgruppe. Dét, at vi fokuserer udelukkende på en snæver målgruppe betyder, at alt i vores dagligdag imødekommer de behov, som får målgruppen til at profitere et forløb.
En væsentlig del af AtoB’s succes er, at vores personale er specialiseret med uddannelse, viden og erfaring om autisme, traumer og belastningsreaktioner.
Vores 1:1 normering betyder, at den enkelte unge får den nødvendige støtte af personalet, som konstant har fagligheden med i relationen til den unge og kan vurdere, hvilken retning, dagen skal tage. Formålet er altid, at den unge støttes til at være i fællesskabet på AtoB og udvikle sig i de miljøterapeutiske rammer i samspil med andre unge og træne sociale strategier. 

Vi konverterer aflysninger til et hjemmebesøg

På AtoB kan man ikke melde afbud. De dage, hvor det er svært at komme ind til AtoB, kommer AtoB på hjemmebesøg. Det gør vi for at holde fast i kontakt og relationen til den unge, men også for at den unge ikke oplever nederlaget ved afbud og skal se dag 2 i øjnene, hvor det at komme ind på AtoB blot er blevet endnu sværere. Dette er et skred, som mange unge har med sig fra tidligere forløb, hvor en aflysning fører til yderligere aflysning for til sidst at ende med afbrudt kontakt og et mislykket forløb. Vores metode med at fastholde kontakt sikrer, at vi har succes med at fastholde kontakt og progression hos den unge. 

Vi står for transporten mellem hjemmet og AtoB

Vi har egne biler og henter og bringer de unge. Dette gør vi fordi, vi ved, at den unges energi ikke rækker til både selvtransport og en indsats på AtoB, hvor den unge er på massivt arbejde med sociale strategier, eksponering og fællesskab. Vi prioriterer, at den unges energi skal bruges til at psykoedukativ udvikling, hvor strategierne kan tages med ud fra AtoB. Når dette er å plads, vil energiregnskabet automatisk efterlade plads til, at vi kan øve selvtransport med den unge. 
Transporten i egne biler foregår med AtoB’s faste medarbejdere, der kan støtte den unge i kørslen og bruge denne til at forberede dagen eller samle op på den dag, der er gået. 

De unge oplever succes i et fællesskab

En stor del af de unge, der starter på AtoB, har dårlige erfaringer fra andre tilbud, hvor de har været placeret med unge, hvis udfordringer og diagnoser ikke matcher vores unge. Det kan eksempelvis være, når en ung har været placeret med unge, der har misbrugsproblematikker, nedsat begavelse og/eller er udadreagerende. Det resulterer som regel i yderligere nederlag og isolation samt oplevelsen af ikke at ‘passe ind’ eller tro på egne muligheder i fællesskaber. På AtoB oplever de unge succes i fællesskabet og med at træne sociale strategier.
Vores unge fortæller om, at de på AtoB for første gang oplever at spejle sig i andre ligesindede unge og mødes i øjenhøjde med samme udfordringer og erfaringer. Det giver dem mulighed for at udvikle sig positivt i vores ungemiljø, hvor de selv bidrager til fællesskabet og ad den vej opbygger et positivt selvværd. Dette er en vigtig byggesten i at hele de unge, stabilisere nervesystem og funktionsniveau, mindske belastningsreaktioner og udvikle tro på egne evner og fremtidsmuligheder.
Med denne udvikling kan vi begynde at arbejde med at rykke grænserne for eksempelvis at indgå i undervisning og tiltag rettet mod fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse. 

Vores fysiske indretning i en miljøterapeutisk ramme

Miljøet på AtoB er indrettet ned i de helt små detaljer, således at der tages hensyn til de massive sanseforstyrrelser, mange af de unge kommer med. Der er samtidigt tænkt nøje over, at vi både kan tage hensyn, men også arbejde strategisk med at eksponere de unge, for på sigt at rykke deres grænser for, hvad de kan tåle. 

Personalets faglighed; viden om autisme, traumer og beastningsreaktioner

Alt personale på AtoB er nøje castet ud fra deres faglige profiler, hvor uddannelse, erfaring og faglig opkvalificering er en vigtig del af vores høje faglige niveau. Samtidig arbejder vi med at have forskellige profiler, også ved den helt konkrete fysiske fremtoning og facon, så vi kan matche de unge med de primære kontakter, der skaber den nødvendige ro og tryghed, men også så vi på sigt kan arbejde med at rykke den unges grænse for, hvad denne kan tåle ift. at indgå i forskellige relationer. Vi arbejder relationelt og vidensbaseret ud fra de unges profiler og diagnoser. 

AtoB arbejder med kvalitetssikring

AtoB arbejder med kvalitetssikring. Det betyder, at vi garanterer gennemsigtighed, dokumentation og faglighed. 

Fagligt relevant uddannet personale og efteruddannelse indenfor området

På AtoB prioriterer vi fast og relevant uddannet personale.
Selvom vi arbejder med en relationel tilgang, kan relationen ikke stå alene i vores arbejde. Vi går derfor ikke på kompromis med viden og uddannelse hos vores medarbejdere.
Relevante uddannelser og løbende kompetenceudvikling sikrer et højt fagligt niveau, hvor personalet altid er opdateret med nyeste viden indenfor autisme- og traumebehandling og opmærksomme på metoden i vores arbejde.
Vores faglige niveau sikrer ikke blot indsatsen om de unge, men også et fagligt fællesskab, hvor vi på både skrift og i daglig tale er opmærksomme på hvad der virker og hvorfor, vi gør, som vi gør.
Vi garanterer, at kommunerne modtager skriftlig dokumentation, som kan omsættes til et brugbart værktøj til evaluering og fremtidige indsats om den unge.

Synlige resultater og evalueringer i samarbejdet med netværket

Vi er åbne og arbejder med synlighed omkring vores arbejde og resultater med de unge. Vi samarbejder tæt med netværket og er i  løbende dialog med kommunen om den unges progression, udvikling og mål. Vi er ærlige om, når udviklingen går tilbage eller tager nogle omveje.
Skriftlig dokumentation sikrer desuden, at vores unge ikke risikerer, at viden om indsatsen går tabt mellem aktørerne i deres liv. 
Atob påtager sig altid ansvaret og opgaven om at agere tovholder og koordinator på møder om den unges udvikling og trivsel. 

Indsats med øje for den unges fremtidsmuligheder

Alle AtoB’s indsatser er fokuseret på, at den unge skal opnå så højt et niveau af livskvalitet og selvstændighed som muligt. Vores indsats møder den unge dér, hvor den unge er, men vi er altid bevidste om, at der i indsatsen er er klart formål ift. beskæftigelse eller uddannelse.
Vi evaluerer altid vores indsats med en afklaring og anbefaling til både den unge og kommunen omkring, hvad der er realistisk i forhold til fremtidig uddannelse, beskæftigelses- og forsørgelsesgrundlag hos den unge.

Faste takster og samme muligheder for alle vore indskrevne unge

Som en del af vores kvalitetssikring har vi fuld gennemsigtighed ved vores takster. 
Vores faglige ydelser indeholder samme muligheder for alle indskrevne unge. Det betyder, at det er samme faste takst alle kommuner møder i vores samarbejde.
Du kan se vores faste takster og læse mere om indholdet i de forskellige ydelser her:

Vi forpligter os til følgende i alle vores forløb:

 • Månedlig statusrapport med status på mål og delmål, den unges progression og indsats i den kommende periode. Statusrapporten sendes hver måned til UU vejleder og/eller koordinerende sagsbehandler
 • Registrering af den unges fremmøde og deltagelse i forløbet på AtoB.
  Vi sender registreringen månedsvis til UU vejleder og/eller koordinerende sagsbehandler i forbindelse med den månedlige statusrapport
 • Evaluerende statusrapport, anbefaling og dialog vedr. den unges muligheder på jobmarkedet og/eller videre uddannelsesforløb ved afslutning af forløbet på AtoB
 • Tovholder på netværket og møder
 • Netværksmøder med den unge, forældre, UU vejleder samt sagsbehandler og eventuelle andre relevante aktører i den unges liv.
  Vi afholder netværksmøder minimum hver 6.måned
 • Udslusningsmøder og brobygningsmøder i perioden op til at den unge stopper på AtoB
 • Forældresamtaler, hvor vi tilbyder sparring ift. forældrenes strategier til at hjælpe den unge bedst muligt samt støtte op om den unges trivsel i familien.
  Vi afholder individuelle forældresamtaler minimum 1 gang om måneden
 • Møder med andre relevante aktører. Det kan eksempelvis være bosteder

Visitation til AtoB

Det er den unges sagsbehandler, der visiterer til AtoB.
Kontakt os hvis du vil vide mere om muligheder for et forløb på AtoB, eller hvis du har andre spørgsmål.

 • Daglig leder Louise Lisner
 • 81 72 44 82
 • lli@atob-cph.dk
Louise AtoB